Ik ging eens een telefoon kopen. En om te kunnen bellen heb ik een abonnement genomen dat minimum 5 euro per maand zou kosten.

Dat is wet anders afgelopen.


De algemene abonnementsvoorwaarden bij Mobistar
"4.1. Normaal gebruik
De Klant verbindt zich ertoe de Mobistar-dienst en extra diensten die hem worden geleverd door Mobistar te gebruiken als een
goede huisvader en uitsluitend voor zijn eigen gebruik, conform de bepalingen van de Overeenkomst en de heersende wetten en
reglementen. Het is verboden de Mobistar-dienst en extra diensten te gebruiken in strijd met de openbare orde of de goede zeden.
De Klant verbindt zich eveneens tot een normaal gebruik van de Mobistar-dienst en/of extra diensten. Worden niet als een normaal
gebruik beschouwd (niet-exhaustieve lijst): ...
- een gebruik op een wijze die qua frequentie, verdeling tussen de verschillende communicatietypes (nl. telefoon, gegevenstransmissie, sms, mms, …) of connectietijd, significant afwijkt van de gemiddelden bij de verschillende Klanten van de
Mobistar-dienst;"

Back up