law - administration - land

grond- en pandendecreet

Boek 7. Slotbepalingen


Titel 1. Evaluatie

Art. 7.1.1
   De Vlaamse Regering onderwerpt dit decreet aan een wetenschappelijke evaluatie, overeenkomstig een vooraf vastgestelde methodologie.
   De evaluatie gaat in het bijzonder de doelmatigheid na van de tariefregeling, vermeld in artikel 3.2.5, § 1, tweede lid, en van de borging van het sociaal en bescheiden woonaanbod.
   De conclusies van de evaluatie worden vastgelegd in een rapport, dat tevens beleidsaanbevelingen aangaande mogelijke nieuwe of aangepaste instrumenten voor de realisatie van een bescheiden woonaanbod omvat.
   Het rapport wordt in 2014 aan het Vlaams Parlement bezorgd.


Titel 2. Wijzigingsbepalingen


Hoofdstuk 1. Wijziging van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten

Art. 7.2.1
   In het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten wordt een artikel 46ter ingevoegd, dat luidt als volgt:
   (...)


Art. 7.2.2
   Artikel 161, 8°, van hetzelfde wetboek, opgeheven bij wet van 10 januari 1978, wordt opnieuw opgenomen in volgende lezing:
   (...)


Art. 7.2.3
   In artikel 212ter van hetzelfde wetboek, ingevoegd bij decreet van 1 februari 2002 en gewijzigd bij de decreten van 20 december 2002, 24 december 2004 en 19 december 2008, worden volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden tussen de woorden “Ingeval de in artikel 46bis” en de woorden “bepaalde vermindering van de heffingsgrondslag” de woorden “en/of artikel 46ter” gevoegd;
 2° in het derde lid worden tussen de woorden “bij het artikel 46bis, vierde lid, 2°, b), c) en d),” en de woorden “bij het artikel 61/4, eerste lid, 2° en 3°,” de woorden “bij het artikel 46ter,” gevoegd.
Hoofdstuk 2. Wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992

Art. 7.2.4
   In artikel 253, eerste lid, 8°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, toegevoegd bij decreet van 20 december 2002, worden de woorden “renovatiewerkzaamheden in de zin van artikel 24, 4°, van het decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996” vervangen door de woorden “renovatiewerkzaamheden, vermeld in artikel 2, § 1, eerste lid, 18°, van de Vlaamse Wooncode, alsmede sloopwerkzaamheden gevolgd door vervangingsbouw;”.Hoofdstuk 3. Wijziging van het decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996

Art. 7.2.5
   In hoofdstuk VIII van het decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996, worden in het opschrift van afdeling 2 de woorden “leegstand en” geschrapt.


Art. 7.2.6
   In artikel 24 van hetzelfde decreet, wordt punt 8°, ingevoegd bij decreet van 7 mei 2004, opgeheven.


Art. 7.2.7
   In artikel 25 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij decreet van 7 mei 2004, worden volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden “leegstaande en/of” en het woord “leegstaande” geschrapt;
 2° het tweede en derde lid worden opgeheven.Art. 7.2.8
   In artikel 27 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij decreten van 7 mei 2004 en 23 december 2005, worden volgende wijzigingen aangebracht: 1° in § 2 worden de woorden “leegstand en” geschrapt;
 2° in § 3 wordt het woord “leegstand” geschrapt.Art. 7.2.9
   In artikel 28, § 1, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij decreet van 24 december 2004, worden volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid, worden de woorden “- leegstaande gebouwen en/of woningen” geschrapt;
 2° in het tweede lid, worden de woorden “, de leegstand” geschrapt;
 3° in het vierde lid, worden de woorden “of leegstaat” geschrapt.Art. 7.2.10
   Artikel 30 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij decreten van 8 juli 1997, 18 mei 1999, 7 mei 2004 en 24 december 2004, wordt opgeheven.


Art. 7.2.11
   Artikel 33 van hetzelfde decreet, vervangen bij decreet van 24 december 2004 en gewijzigd bij decreet van 24 maart 2006, wordt opgeheven.


Art. 7.2.12
   In artikel 34bis, § 2, eerste lid, van hetzelfde decreet, vervangen bij decreet van 24 december 2004, worden de woorden “leegstand en” geschrapt.


Art. 7.2.13
   In artikel 35 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij decreten van 8 juli 1997, 7 mei 2004 en 24 maart 2006, worden volgende wijzigingen aangebracht: 1° in § 1 worden de woorden “- meer dan 50 procent van de totale vloeroppervlakte van het gebouw, zoals bedoeld in artikel 30, § 1, na de periode van leegstand, meer dan 6 opeenvolgende maanden effectief wordt gebruikt overeenkomstig haar bestemming;” geschrapt;
 2° in § 2 worden de woorden “- de woning, na de periode van leegstand, meer dan 6 opeenvolgende maanden effectief wordt gebruikt overeenkomstig haar bestemming;” geschrapt;
 3° in § 4 worden de woorden “van het effectief gebruik en/of”, “de eerste dag van bewoning”, en “bewoning, effectief gebruik of” geschrapt.Art. 7.2.14
   In artikel 36, § 1, van hetzelfde decreet, vervangen bij decreet van 7 mei 2004 en gewijzigd bij decreten van 24 december 2004 en 23 december 2005, worden de woorden “het bedrag van de heffing is gelijk aan het resultaat van de volgende formule voor leegstaande gebouwen en/of woningen (KI + M) x (P – 2), waarbij de heffing nooit negatief mag zijn;” geschrapt.


Art. 7.2.15
   In artikel 42 van hetzelfde decreet, vervangen bij decreet van 7 mei 2004, worden § 2, 4° en 6°, en § 3 opgeheven.Hoofdstuk 4. Wijziging van de Vlaamse Wooncode

Art. 7.2.16
   In titel IV, hoofdstuk II, van de Vlaamse Wooncode, wordt vóór artikel 22 een nieuwe titel ingevoegd, die luidt als volgt:
   (...)


Art. 7.2.17
   In artikel 22 van de Vlaamse Wooncode, vervangen bij decreet van 24 maart 2006, worden volgende wijzigingen aangebracht: 1° aan § 1 wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt:
(...)
 2° aan § 2, tweede lid, tweede zin, wordt volgende zinsnede toegevoegd:
(...)
 3° in § 2, vierde lid, 1°, worden de woorden “58.035.353 euro” vervangen door de woorden “420.065.000 euro”;
 4° in § 2, vierde lid, 2°, worden de woorden “58.035.353 euro” vervangen door de woorden “171.323.000 euro”;
 5° in § 2, vierde lid, 3°: a) worden tussen de woorden “grond- en pandenbeleid” en de woorden “en de aanleg van” de woorden “(overeenstemmend met een investeringsvolume van ten minste 15.000.000 euro op jaarbasis)” gevoegd;
 b) worden na de woorden “vermeld in 1° en 2°” de woorden “(overeenstemmend met een investeringsvolume van ten minste 36.516.000 euro op jaarbasis)” toegevoegd.
 Art. 7.2.18
   Aan titel IV, hoofdstuk II, van de Vlaamse Wooncode, wordt een afdeling 2 toegevoegd, bestaande uit artikel 22/1, die luidt als volgt:
   (...)


Art. 7.2.19
   Aan artikel 33, § 1, tweede lid, van de Vlaamse Wooncode, vervangen bij decreet van 24 maart 2006, worden een punt 8° en een punt 9° toegevoegd, die luiden als volgt:
   (...)


Art. 7.2.20
   Aan artikel 41 van de Vlaamse Wooncode, opgeheven en opnieuw ingevoegd bij decreet van 24 maart 2006, waarvan de huidige tekst § 1 wordt, wordt een § 2 toegevoegd, die luidt als volgt:
   (...)


Art. 7.2.21
   Artikel 42, tweede lid, van de Vlaamse Wooncode, opnieuw ingevoegd bij decreet van 24 maart 2006 wordt vervangen door wat volgt:
   (...)


Art. 7.2.22
   In artikel 60, § 2, van de Vlaamse Wooncode worden tussen de woorden “Onverminderd de uitzonderingen die in dit hoofdstuk” en de woorden “”zijnbepaald” de woorden “en in artikel 4.1.15 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid” gevoegd.


Art. 7.2.23
   In artikel 85, § 1, tweede lid, 1°, van de Vlaamse Wooncode, worden tussen de woorden “die is opgenomen” en “op een van de lijsten van de inventaris” de woorden “in het leegstandsregister, vermeld in artikel 2.2.6 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid, of” gevoegd.


Art. 7.2.24
   In artikel 90, § 1, eerste lid, 1°, van de Vlaamse Wooncode, worden de woorden “op de lijst van leegstaande gebouwen en/of woningen, bedoeld in artikel 28, § 1, van het decreet op de heffing ter bestrijding van de leegstand en verkrotting” vervangen door de woorden “in het leegstandsregister, vermeld in artikel 2.2.6 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid”.Hoofdstuk 5. Wijziging van het decreet Ruimtelijke Ordening

Art. 7.2.25
   Artikel 5 van het decreet Ruimtelijke Ordening wordt opgeheven.


Art. 7.2.26
   In artikel 19 van het decreet Ruimtelijke Ordening, gewijzigd bij decreet van 26 april 2000, 21 november 2003 en 10 maart 2006, worden volgende wijzigingen aangebracht: 1° aan § 2, vierde lid, wordt volgende zin toegevoegd:
(...)
 2° aan § 3, eerste lid, wordt volgende zin toegevoegd:
(...)Art. 7.2.27
   In het opschrift van hoofdstuk IV, van titel II, van het decreet Ruimtelijke Ordening wordt het woord “grondbeleidsplan” vervangen door de woorden “register van onbebouwde percelen”.


Art. 7.2.28
   Artikel 61 van het decreet Ruimtelijke Ordening, gewijzigd bij decreet van 10 maart 2006, wordt opgeheven.


Art. 7.2.29
   In artikel 62 van het decreet Ruimtelijke Ordening, gewijzigd bij decreet van 10 maart 2006, worden volgende wijzigingen aangebracht: 1° aan het eerste lid worden volgende zinnen toegevoegd:
(...)
 2° er wordt een vijfde lid toegevoegd, dat luidt als volgt:
(...)Art. 7.2.30
   In artikel 143 van het decreet Ruimtelijke Ordening, gewijzigd bij decreet van 26 april 2000 en 10 maart 2006, worden volgende wijzigingen aangebracht: 1° § 1, 1°, wordt opgeheven;
 2° in § 1, 2°, worden de woorden “wonen en” geschrapt;
 3° § 2, eerste lid, 1°, 4°, 5° en 6°, worden opgeheven;
 4° in § 2, tweede lid, worden de woorden “het eerste lid, 1°, 2° en 6° verleende ontheffingen” vervangen door de woorden “het eerste lid, 2°, verleende ontheffingen”;
 5° § 3, eerste lid, wordt opgeheven.Art. 7.2.31
   In titel IV van het decreet Ruimtelijke Ordening wordt een hoofdstuk VI, bestaande uit artikelen 145/5 tot 145/7, toegevoegd, dat luidt als volgt:
   (...)Hoofdstuk 6. Wijziging van het decreet van 22 maart 2002 houdende de ondersteuning van stadsvernieuwingsprojecten

Art. 7.2.32
   Aan het decreet van 22 maart 2002 houdende de ondersteuning van stadsvernieuwingsprojecten, waarvan de huidige tekst van artikel 1 “Hoofdstuk 1. Algemene bepaling” zal worden, en de huidige tekst van artikelen 2 tot 8 “Hoofdstuk 2. – Subsidiëring”, zal worden, wordt een hoofdstuk 3 toegevoegd, dat luidt als volgt:
   (...)Hoofdstuk 7. Wijziging van het decreet van 16 juni 2006 betreffende het oprichten van de Vlaamse Grondenbank en houdende wijziging van diverse bepalingen

Art. 7.2.33
   Aan artikel 5 van het decreet van 16 juni 2006 betreffende het oprichten van de Vlaamse Grondenbank en houdende wijziging van diverse bepalingen worden §§ 4 tot 7 toegevoegd, die luiden als volgt:
   (...)Hoofdstuk 8. Wijziging van de bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van 11 april 2008 tot vaststelling van de nadere regels met betrekking tot de vorm en de inhoud van de ruimtelijke uitvoeringsplannen

Art. 7.2.34

§ 1.
   In de bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van 11 april 2008 tot vaststelling van de nadere regels met betrekking tot de vorm en de inhoud van de ruimtelijke uitvoeringsplannen wordt de eerste gebiedsspecifieke typebepaling voor de “Categorie van gebiedsaanduiding 1: Wonen” evenals de bijhorende toelichting vervangen door twee gebiedsspecifieke typebepalingen, die luiden als volgt:
   (...)
   De Vlaamse Regering is ertoe gemachtigd om de gebiedsspecifieke typebepalingen, vermeld in het eerste lid, aan te passen, in zoverre zulks genoodzaakt of toegelaten wordt door de bepalingen van boek 4, met inbegrip van alle latere wijzigingen van dat boek.


Titel 3. Overgangsmaatregelen


Hoofdstuk 1. Opmaak grond- en pandenbeleidsplan Vlaanderen

Art. 7.3.1

§ 1.
   In het jaar 2009: 1° wordt een voorlopig grond- en pandenbeleidsplan Vlaanderen vastgesteld, met een tijdshorizon tot en met 31 december 2011;
 2° worden een eerste visieontwikkeling op het grond- en pandenbeleid en een eerste omschrijving van grond- en pandenbeleidsinstrumenten geïntegreerd in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, bij de eerste gedeeltelijke herziening van dat structuurplan.

   In de periode 2009-2011 kunnen provincies en gemeenten eveneens aspecten van hun grond- en pandenbeleid opnemen in hun ruimtelijk structuurplan, in zoverre dat in die periode gedeeltelijk wordt herzien.

§ 2.
   In het jaar 2012 wordt een definitief grond- en pandenbeleidsplan Vlaanderen vastgesteld, waarvan de tijdshorizon overeenstemt met deze van de algehele herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen in datzelfde jaar.Hoofdstuk 2. Opbouw leegstandsregister

Art. 7.3.2
   De gegevens als opgenomen in de lijst van leegstaande gebouwen en/of woningen, vermeld in artikel 28, § 1, eerste lid, van het decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996, worden overgedragen naar en opgenomen in het leegstandsregister. Voor wat betreft de gegevens die op basis van deze overdracht opgenomen worden in het leegstandsregister, is [de beroepsprocedure, vermeld in artikel 2.2.7, paragraaf 2 en paragraaf 3,] niet van toepassing. De Vlaamse Regering kan nadere regelen bepalen aangaande de wijze van gegevensoverdracht.
   Zolang deze overdracht en opname niet zijn gerealiseerd, wordt de lijst van leegstaande gebouwen en/of woningen, voor de toepassing van dit decreet en van de Vlaamse Wooncode, beschouwd als leegstandsregister.
   Het eerste en het tweede lid zijn van overeenkomstige toepassing op de gemeentelijke leegstandsregisters die in het jaar 2009 worden aangehouden in gemeenten die beschikken over een autonome leegstandsheffing. Deze regeling kan echter nooit voor gevolg hebben dat een gebouw of woning vanaf 1 januari 2010 als leegstaand wordt beschouwd op grond van andere leegstandscriteria dan deze, vermeld in artikel 2.2.6.

Vorige versie(s)

Wetshistoriek
   Gewijzigd bij art. 106 Decr.Vl. 18 december 2009 (BS 30 december 2009 (ed. 1)), met ingang van 1 januari 2010 (art. 154).

Uitvoeringsbesluiten  – Besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2009 houdende nadere regelen betreffende het leegstandsregister en houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 april 1996 betreffende de heffing ter bestrijding van leegstand en verkrotting van gebouwen en/of woningen (BS, 23 september 2009)
Hoofdstuk 3. Activeringsprojecten voor een doelgroepengericht woonbeleid

Art. 7.3.3

§ 1.
   Tot en met het begrotingsjaar 2016 worden krachtens artikel 3.1.2, § 2, tweede lid, tenminste oproepen gelanceerd voor activeringsprojecten die in hoofdzaak zijn gericht op: 1° enerzijds de renovatie van onroerende goederen die ten hoogste vier opeenvolgende jaren zijn opgenomen in één of meer van volgende registers, inventarissen of lijsten, gelijktijdig of consecutief: a) het leegstandsregister;
 b) de inventaris van leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten, vermeld in artikel 3, § 1, van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten;
 c) de lijsten van ongeschikte en/of onbewoonbare woningen en verwaarloosde gebouwen en/of woningen, vermeld in artikel 28, § 1, van het decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996;
 
 2° anderzijds de terbeschikkingstelling van de gerenoveerde onroerende goederen voor de creatie van een sociaal of bescheiden woonaanbod.


§ 2.
   In de aanvragen op basis van de oproepen, vermeld in § 1, moet worden aangetoond dat de projectorganisatoren niet aan de oorzaak liggen van de opname van de onroerende goederen in het leegstandsregister, de inventaris, vermeld in § 1, 1°, b), of de lijsten, vermeld in § 1, 1°, c).
   Daartoe wordt ten minste een verklaring op eer opgenomen, waarin wordt gesteld dat geen van de projectorganisatoren langer dan een door de Vlaamse Regering te bepalen maximumtermijn eigenaar is van de betrokken onroerende goederen.
   Voor de toepassing van deze bepaling worden volgende natuurlijke of rechtspersonen niet als nieuwe eigenaar beschouwd: 1° een vennootschap waarover de vroegere eigenaar de controle, vermeld in artikel 5 van het Wetboek van vennootschappen, uitoefent;
 2° bloed- en aanverwanten van de vroegere eigenaar tot en met de derde graad, tenzij in geval van overdracht door erfopvolging of testament.
Hoofdstuk 4. Invoering activeringsheffing

Art. 7.3.4
   De gemeentelijke belastingreglementen die op de dag vóór de inwerkingtreding van dit decreet uitvoering gaven aan het op dat ogenblik geldende artikel 143 van het decreet Ruimtelijke Ordening, blijven onderworpen aan dat decreetartikel, en dit voor de vooropgestelde duur van het reglement.Hoofdstuk 5. Invoering gemeentelijke leegstandsheffing

Art. 7.3.5
   De gewestelijke of gemeentelijke heffingen op leegstaande gebouwen of woningen waarvoor het kohier uiterlijk op 31 december 2009 uitvoerbaar is verklaard, worden afgehandeld overeenkomstig de decretale of reglementaire bepalingen overeenkomstig dewelke deze heffingen zijn vastgesteld.
   Hetzelfde geldt ten aanzien van de gemeentelijke opcentiemen die op de gewestelijke heffing, vermeld in het eerste lid, worden geheven.Hoofdstuk 6. Nulmeting en bindend sociaal objectief

Art. 7.3.6
   In afwijking van artikel 4.1.1, tweede lid, wordt de eerste nulmeting op het vlak van het bestaande sociaal woonaanbod, toegevoegd als bijlage bij dit decreet, bekrachtigd. De resultaten van deze nulmeting gelden voor de periode vanaf 2009 tot en met 31 december 2020.


Art. 7.3.7
   In afwijking van artikel 4.1.2, § 1, gelden de eerste bindende sociale objectieven voor de periode vanaf de inwerkingtreding van dit decreet tot en met 31 december 2020, met dien verstande dat zij desgevallend worden bijgesteld in functie van de toepassing van artikel 4.1.4, § 1, tweede lid, artikel 4.1.5, § 1, derde lid, of artikel 4.1.6, § 1, derde lid, van dit decreet, en/of van artikel 22/1, § 1, tweede lid, van de Vlaamse Wooncode.


Art. 7.3.8
   In 2012 omvatten de bij het Vlaams Parlement in te dienen beleidsbrieven over het beleidsdomein “ruimtelijke ordening, woonbeleid en onroerend erfgoed” een voortgangsrapportering over de aard en de intensiteit van de lopende en geplande gemeentelijke processen die het bindend sociaal objectief bewerkstelligen.Hoofdstuk 7. Normen sociaal en bescheiden woonaanbod

Art. 7.3.9
   De eerste gemeentelijke berekening van de gezamenlijke oppervlakte van de onbebouwde bouwgronden en kavels in eigendom van Vlaamse besturen en Vlaamse semipublieke rechtspersonen gebeurt in afwijking van artikel 4.1.7, eerste lid, in de maand volgend op de kalendermaand waarin dit decreet in werking treedt. De resultaten gelden tot en met 31 december 2020.


Art. 7.3.10
   Artikelen 4.1.12 en 4.1.13 gelden ten aanzien van alle ruimtelijke uitvoeringsplannen en plannen van aanleg die voorlopig worden vastgesteld of aangenomen vanaf de inwerkingtreding van dit decreet.


Art. 7.3.11
   De bij dit decreet bepaalde verplichtingen om sociale lasten en lasten inzake de verwezenlijking van een bescheiden woonaanbod te verbinden aan specifieke stedenbouwkundige en verkavelingsvergunningen, gelden ten aanzien van alle betrokken vergunningsaanvragen die vanaf de inwerkingtreding van dit decreet in eerste administratieve aanleg worden ingediend. De datum van indiening is de datum waarop de aanvraag regelmatig bij het vergunningverlenende bestuursorgaan wordt betekend. De herindiening van een eerder niet ontvankelijk en /of niet volledig verklaard dossier wordt beschouwd als een nieuwe aanvraag.
   Ten aanzien van aanvragen voor verkavelingswijzigingen die vanaf de inwerkingtreding van dit decreet in eerste administratieve aanleg worden ingediend, geldt het eerste lid enkel indien de verkavelingswijziging leidt tot een uitbreiding van het project, wat betreft het aantal loten en/of de grondoppervlakte, die voor gevolg heeft dat het nog niet bebouwde, verkochte, verhuurde of aan een erfpacht of opstalrecht onderworpen gedeelte van de verkaveling aan de voorwaarden, vermeld in artikel 4.1.8, eerste lid, voldoet. De omvang van de sociale last wordt berekend op basis van dat nog niet bebouwde, verkochte, verhuurde of aan een erfpacht of opstalrecht onderworpen gedeelte.


Art. 7.3.12
   Bij het opleggen van een sociale last of een last met het oog op de verwezenlijking van een bescheiden woonaanbod wordt geen rekening gehouden met gronden waarbij voldaan is aan alle volgende voorwaarden: 1° de onderhandse akte betreffende de aankoop van de gronden heeft vaste datum gekregen in de periode vanaf 1 januari 2003 tot en met de dag voorafgaand aan de indiening van het ontwerp van decreet betreffende het grond- en pandenbeleid bij het Vlaams Parlement;
 2° de gronden zijn op het ogenblik van de ondertekening van de onderhandse akte gelegen in woongebied;
 3° uiterlijk op de dag voorafgaand aan de indiening van het ontwerp van decreet betreffende het grond- en pandenbeleid bij het Vlaams Parlement heeft een financiële transactie tussen koper en verkoper plaatsgevonden, inzonderheid de betaling van een voorschot.

   Indien het gaat om een aankoop onder opschortende voorwaarde geldt naast de voorwaarden, vermeld in het eerste lid, de bijkomende eis dat de termijn tussen de ondertekening van de akte en de uiterste realisatiedatum van de voorwaarde ten hoogste twee jaar bedraagt.
   De bewijslast rust op de aanvrager van de stedenbouwkundige of verkavelingsvergunning.


Art. 7.3.13
   Gemeentelijke reglementen en verordeningen die op de dag vóór de inwerkingtreding van dit decreet reeds normen omvatten aangaande de creatie van een sociaal of een bescheiden woonaanbod, kunnen ongewijzigd en desgevallend in afwijking van artikelen 4.1.8 en 4.2.1 worden aangehouden, uiterlijk tot 30 juni 2013.Hoofdstuk 8. Invoering compensaties voor kapitaalschade

Art. 7.3.14
   De compensaties voor kapitaalschade, vermeld in boek 6, kunnen worden toegekend naar aanleiding van ruimtelijke uitvoeringsplannen en plannen van aanleg die vanaf 1 januari 2008 definitief zijn vastgesteld of aangenomen.
   De kapitaalschadecommissies, vermeld in artikel 6.1.1, stellen bij prioriteit een kapitaalschaderapport op omtrent de in 2008 definitief vastgestelde of aangenomen ruimtelijke uitvoeringsplannen en plannen van aanleg.
   Voor wat betreft kapitaalschade uit in 2008 definitief vastgestelde of aangenomen ruimtelijke uitvoeringsplannen of plannen van aanleg neemt de krachtens artikel 6.2.12 vastgestelde aanvraagtermijn slechts een aanvang vanaf de inwerkingtreding van dit decreet.Hoofdstuk 9. Ondersteuning van de implementatie van dit decreet

Art. 7.3.15
   De Vlaamse Regering bepaalt binnen de beschikbare begrotingskredieten de wijze waarop de gemeenten door middel van de toekenning van financiële, personele of materiële middelen ondersteund worden bij de implementatie van dit decreet.


Titel 4. Opdracht tot codificatie

Art. 7.4.1
   De Vlaamse Regering brengt de bepalingen van dit decreet en volgende wetten en decreten, in zoverre zij betrekking hebben op het grond- en pandenbeleid, onder in een Vlaamse codex grond- en pandenbeleid: 1° de wet van 22 juli 1970 op de ruilverkaveling van landeigendommen uit kracht van de wet;
 2° de wet van 12 juli 1976 houdende bijzondere maatregelen inzake ruilverkaveling van landeigendommen uit kracht van de wet bij de uitvoering van grote infrastructuurwerken;
 3° de wet van 10 januari 1978 houdende bijzondere maatregelen inzake ruilverkaveling van landeigendommen in der minne;
 4° de wet van 27 april 1978 inzake ruil van ongebouwde landeigendommen en bossen;
 5° het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten;
 6° afdeling 2 van hoofdstuk VIII van het decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996;
 7° het decreet van 21 december 1998 houdende de oprichting van de Vlaamse Landmaatschappij;
 8° het decreet van 27 juni 2003 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2003;
 9° het decreet van 16 juni 2006 betreffende het oprichten van de Vlaamse Grondenbank en houdende wijziging van diverse bepalingen.

   De Vlaamse Regering neemt daarbij de wijzigingen in acht die in bedoelde wetten en decreten uitdrukkelijk of stilzwijgend zijn of worden aangebracht tot aan het tijdstip van de codificatie.
   In functie van de opdracht tot codificatie kan de Vlaamse Regering: 1° de volgorde en de nummering van de te codificeren bepalingen veranderen en in het algemeen de teksten naar de vorm wijzigen;
 2° de verwijzingen die voorkomen in de te codificeren bepalingen, met de nieuwe nummering overeenbrengen;
 3° zonder afbreuk te doen aan de beginselen die in de te codificeren bepalingen vervat zijn, de redactie ervan wijzigen teneinde eenheid in de terminologie te brengen, de bepalingen onderling te doen overeenstemmen en ze in overeenstemming te brengen met de actuele stand van de regelgeving;
 4° in de bepalingen die niet in de codificatie zijn opgenomen, de verwijzingen naar de gecodificeerde bepalingen aanpassen.Titel 5. Inwerkingtredingsbepaling

Art. 7.5.1
   Dit decreet treedt in werking op 1 september 2009, met uitzondering van: 1° artikelen 2.2.6 tot 2.2.9, artikelen 3.2.17 tot 3.2.29 en artikelen 7.2.5 tot 7.2.15, die in werking treden op 1 januari 2010;
 2° artikel 2.2.5 en artikel 2.2.10, die in werking treden op een door de Vlaamse Regering bepaalde datum.

   Indien de reglementaire normen die gelden in hoofde van sociale huisvestingsmaatschappijen op de algemene inwerkingstredingsdatum, vermeld in het eerste lid, nog niet in werking zijn getreden, zullen artikel 4.1.15, artikel 4.1.17, 1°, artikelen 4.1.20 tot 4.1.24, en artikel 7.2.22 eerst gevolg hebben vanaf de inwerkingtreding van het besluit dat voormelde reglementaire normen vaststelt.   Inwerkingtreding: – art. 2.2.5: 1 september 2009 (art. 7 B.Vl.Reg. 5 juni 2009 (BS 27 augustus 2009 (ed. 2));
 – art. 7.2.18: 31 december 2009 (art. 28 B.Vl.Reg. 30 oktober 2009 (BS 21 december 2009 (ed. 1))).

Bijlage

gemeente sociale koopwoningen31/12/2007 Soc Kavel31/12/2007 sociale huurwoningen(SHM)31/12/2007 sociale huurwoningen(SVK)31/12/2007 nulmetingabsolute cijfers huishoudens01/01/2008 aandeel sociale huur aandeel sociale koop / kavel aandeel sociaalwoonaanbod
AALST 47 1 1322 0 1370 35.082 3,77 % 0,14 % 3,91 %
AALTER 27 0 163 9 199 7474 2,30 % 0,36 % 2,66 %
AARSCHOT 17 0 342 13 372 12.344 2,88 % 0,14 % 3,01 %
AARTSELAAR 0 0 3 0 3 5738 0,05 % 0,00 % 0,05 %
AFFLIGEM 0 0 76 2 78 4855 1,61 % 0,00 % 1,61 %
ALKEN 46 0 92 4 142 4329 2,22 % 1,06 % 3,28 %
ALVERINGEM 20 0 50 4 74 1930 2,80 % 1,04 % 3,83 %
ANTWERPEN 144 0 22.465 271 22.880 224.470 10,13 % 0,06 % 10,19 %
ANZEGEM 60 0 162 1 223 5492 2,97 % 1,09 % 4,06 %
ARDOOIE 0 0 160 1 161 3629 4,44 % 0,00 % 4,44 %
ARENDONK 0 0 204 0 204 4868 4,19 % 0,00 % 4,19 %
AS 0 0 142 1 143 2997 4,77 % 0,00 % 4,77 %
ASSE 8 1 365 12 386 12.398 3,04 % 0,07 % 3,11 %
ASSENEDE 17 17 113 7 154 5639 2,13 % 0,60 % 2,73 %
AVELGEM 23 0 319 12 354 3970 8,34 % 0,58 % 8,92 %
BAARLE-HERTOG 0 0 99 0 99 992 9,98 % 0,00 % 9,98 %
BALEN 26 1 91 8 126 8347 1,19 % 0,32 % 1,51 %
BEERNEM 53 0 122 1 176 5717 2,15 % 0,93 % 3,08 %
BEERSE 54 0 319 2 375 6 365 5,04 % 0,85 % 5,89 %
BEERSEL 17 0 347 4 368 9207 3,81 % 0,18 % 4,00 %
BEGIJNENDIJK 27 0 0 0 27 3811 0,00 % 0,71 % 0,71 %
BEKKEVOORT 0 0 18 4 22 2312 0,95 % 0,00 % 0,95 %
BERINGEN 173 0 1129 15 1317 15.852 7,22 % 1,09 % 8,31 %
BERLAAR 0 0 84 11 95 4296 2,21 % 0,00 % 2,21 %
BERLARE 10 0 318 19 347 5945 5,67 % 0,17 % 5,84 %
BERTEM 0 0 172 0 172 3612 4,76 % 0,00 % 4,76 %
BEVER 0 2 5 4 11 821 1,10 % 0,24 % 1,34 %
BEVEREN 150 0 1210 12 1372 18.697 6,54 % 0,80 % 7,34 %
BIERBEEK 0 0 5 0 5 3490 0,14 % 0,00 % 0,14 %
BILZEN 43 5 546 0 594 11.865 4,60 % 0,40 % 5,01 %
BLANKENBERGE 0 21 518 1 540 9267 5,60 % 0,23 % 5,83 %
BOCHOLT 135 8 144 9 296 4826 3,17 % 2,96 % 6,13 %
BOECHOUT 23 0 78 0 101 4689 1,66 % 0,49 % 2,15 %
BONHEIDEN 10 0 78 5 93 5642 1,47 % 0,18 % 1,65 %
BOOM 7 0 851 0 858 7150 11,90 % 0,10 % 12,00 %
BOORTMEERBEEK 0 l 10 0 11 4582 0,22 % 0,02 % 0,24 %
BORGLOON 22 0 87 – 7 116 4164 2,26 % 0,53 % 2,79 %
BORNEM 171 0 679 2 852 8250 8,25 % 2,07 % 10,33 %
BORSBEEK 0 0 20 0 20 4533 0,44 % 0,00 % 0,44 %
BOUTERSEM 14 1 18 0 33 2879 0,63 % 0,52 % 1,15 %
BRAKEL 38 0 97 0 135 5690 1,70 % 0,67 % 2,37 %
BRASSCHAAT 101 0 246 36 383 15.359 1,84 % 0,66 % 2,49 %
BRECHT 0 0 253 5 258 10.412 2,48 % 0,00 % 2,48 %
BREDENE 88 0 307 44 439 6590 5,33 % 1,34 % 6,66 %
BREE 63 2 240 0 305 5898 4,07 % 1,10 % 5,17 %
BRUGGE 94 11 3230 218 3553 51.767 6,66 % 0,20 % 6,86 %
BUGGENHOUT 12 0 107 21 140 5705 2,24 % 0,21 % 2,45 %
DAMME 41 1 104 0 146 4217 2,47 % 1,00 % 3,46 %
DE HAAN 0 7 135 0 142 5770 2,34 % 0,12 % 2,46 %
DE PANNE 0 0 196 30 226 4974 4,54 % 0,00 % 4,54 %
DE PINTE 0 0 0 2 2 3988 0,05 % 0,00 % 0,05 %
DEERLIJK 41 0 193 11 245 4545 4,49 % 0,90 % 5,39 %
DEINZE 53 0 203 0 256 11.918 1,70 % 0,44 % 2,15 %
DENDERLEEUW 106 0 327 0 433 7513 4,35 % 1,41 % 5,767 %
DENDERMONDE 143 10 1749 32 1934 18.736 9,51 % 0,82 % 10,32 %
DENTERGEM 0 0 149 2 151 3129 4,83 % 0,00 % 4,83 %
DESSEL 46 0 118 0 164 3567 3,31 % 1,29 % 4,60 %
DESTELBERGEN 105 0 51 30 186 7135 1,14 % 1,47 % 2,61 %
DIEPENBEEK 124 0 171 0 295 7141 2,39 % 1,74 % 4,13 %
DIEST 29 0 614 16 659 9745 6,46 % 0,30 % 6,76 %
DIKSMUIDE 80 0 266 35 381 6487 4,64 % 1,23 % 5,87 %
DILBEEK 140 0 631 22 793 16.145 4,04 % 0,87 % 4,91 %
DILSEN-STOKKEM 84 0 678 4 766 7415 9,20 % 1,13 % 10,33 %
DROGENBOS 0 0 110 0 110 2053 5,36 % 0,00 % 5,36 %
DUFFEL 0 1 677 10 688 6627 10,37 % 0,02 % 10,38 %
EDEGEM 0 0 312 0 312 9145 3,41 % 0,00 % 3,41 %
EEKLO 29 28 692 – 43 792 8937 8,22 % 0,64 % 8,86 %
ERPE-MERE 62 0 210 0 272 7900 2,66 % 0,78 % 3,44 %
ESSEN 37 0 154 43 234 6721 2,93 % 0,55 % 3,48 %
EVERGEM 73 0 342 2 417 13.010 2,64 % 0,56 % 3,21 %
GALMAARDEN 3 0 58 1 62 3257 1,81 % 0,09 % 1,90 %
GAVERE 27 0 70 24 121 4839 1,94 % 0,56 % 2,50 %
GEEL 35 0 667 34 736 14.820 4,73 % 0,24 % 4,97 %
GEETBETS 0 0 0 7 7 2352 0,30 % 0,00 % 0,30 %
GENK 105 0 3 233 9 3 347 24.080 13,46 % 0,44 % 13,90 %
GENT 211 0 12.422 232 12 865 113.847 11,11 % 0,19 % 11,30 %
GERAARDSBERGEN 21 0 311 0 332 13.326 2,33 % 0,16 % 2,49 %
GINGELOM 80 0 88 11 179 3160 3,13 % 2,53 % 5,66 %
GISTEL 127 14 221 8 370 4596 4,98 % 3,07 % 8,05 %
GLABBEEK 0 0 0 3 3 2004 0,15 % 0,00 % 0,15 %
GOOIK 0 0 49 1 50 3426 1,46 % 0,00 % 1,46 %
GRIMBERGEN 16 0 398 15 429 14.702 2,81 % 0,11 % 2,92 %
GROBBENDONK 33 0 69 6 108 4260 1,76 % 0,77 % 2,54 %
HAACHT 0 0 191 0 191 5417 3,53 % 0,00 % 3,53 %
HAALTERT 24 0 110 0 134 7308 1,51 % 0,33 % 1,83 %
HALEN 7 0 121 0 128 3578 3,38 % 0,20 % 3,58 %
HALLE 0 1 964 63 1028 15.008 6,84 % 0,01 % 6,85 %
HAM 73 12 201 1 287 3963 5,10 % 2,14 % 7-24 %
HAMME 9 15 1122 21 1167 9572 11,94 % 0,25 % 12,19 %
HAMONT-ACHEL 9 0 223 11 243 5462 4,28 % 0,16 % 4,45 %
HARELBEKE 28 0 602 25 655 11.008 5,70 % 0,25 % 5,95 %
HASSELT 122 0 1393 5 1520 31.711 4,41 % 0,38 % 4,79 %
HECHTEL-EICSEL 33 0 129 15 177 4519 3,19 % 0,73 % 3,92 %
HEERS 10 0 26 8 44 2783 1,22 % 0,36 % 1,58 %
HEIST-OP-DEN-BERG 79 0 1127 21 1227 16.221 7,08 % 0,49 % 7,56 %
HEMIKSEM 0 0 182 0 182 4197 4,34 % 0,00 % 4,34 %
HERENT 12 0 344 6 362 7567 4,63 % 0,16 % 4,78 %
HERENTALS 211 0 812 0 1023 11.237 7,23 % 1,88 % 9,10 %
HERENTHOUT 47 0 301 2 350 3517 8,62 % 1,34 % 9,95 %
HERK-DE-STAD 62 0 118 0 180 4748 2,49 % 1,31 % 3,79 %
HERNE 0 0 0 3 3 2515 0,12 % 0,00 % 0,12 %
HERSELT 73 0 212 0 285 5751 3,69 % 1,27 % 4,96 %
HERSTAPPE 0 0 0 0 0 34 0,00 % 0,00 % 0,00 %
HERZELE 0 0 93 37 130 6906 1,88 % 0,00 % 1,88 %
HEUSDEN-ZOLDER 151 0 798 28 977 11.543 7,16 % 1,31 % 8,46 %
HEUVELLAND 19 22 125 2 168 3236 3,92 % 1,27 % 5,19 %
HOEGAARDEN 48 0 0 0 48 2524 0,00 % 1,90 % 1,90 %
HOEILAART 3 0 170 2 175 4160 4,13 % 0,07 % 4,21 %
HOESELT 0 0 173 0 173 3708 4,67 % 0,00 % 4,67 %
HOLSBEEK 0 0 13 1 14 3564 0,39 % 0,00 % 0,39 %
HOOGLEDE 24 0 79 10 113 3783 2,35 % 0,63 % 2,99 %
HOOGSTRATEN 34 0 248 0 282 7461 3,32 % 0,46 % 3,78 %
HOREBEKE 0 0 0 0 0 749 0,00 % 0,00 % 0,00 %
HOUTHALEN-HELCHTEREN 210 0 846 18 1074 10.839 7,97 % 1,94 % 9,91 %
HOUTHULST 6 12 91 7 116 3653 2,68 % 0,49 % 3,18 %
HOVE 0 0 66 0 66 3135 2,11 % 0,00 % 2,31 %
HULDENBERG 0 0 66 0 66 3566 1,85 % 0,00 % 1,85 %
HULSHOUT 12 0 243 0 255 3951 6,15 % 0,30 % 6,45 %
ICHTEGEM 65 1 176 40 282 5490 3,93 % 1,20 % 5,14 %
IEPER 37 26 1080 49 1192 14.511 7,78 % 0,43 % 8,21 %
INGELMUNSTER 0 0 95 1 96 4283 2,24 % 0,00 % 2,24 %
IZEGEM ES 0 321 54 393 11.290 3,32 % 0,16 % 3,48 %
JABBEKE 50 1 61 1 113 5249 1,18 % 0,97 % 2,15 %
KALMTHOUT 89 0 29 0 118 6775 0,43 % 1,31 % 1,74 %
KAMPENHOUT 32 0 21 0 53 4293 0,49 % 0,75 % 1,23 %
KAPELLEN 0 0 35 0 35 10.629 0,33 % 0,00 % 0,33 %
KAPELLE-OP-DEN-BOS 9 1 197 0 207 3616 5,45 % 0,28 % 5,72 %
KAPRIJKE 8 13 43 3 67 2464 1,87 % 0,85 % 2,72 %
KASTERLEE 0 0 310 0 310 6948 4,46 % 0,00 % 4,46 %
KEERBERGEN 0 4 48 10 62 4864 1,19 % 0,08 % 1,27 %
KINROOI 4 2 302 0 308 4520 6,68 % 0,13 % 6,81 %
KLUISBERGEN 0 0 79 2 81 2556 3,17 % 0,00 % 3,17 %
KNESSELARE 0 0 140 5 145 3330 4,35 % 0,00 % 4,35 %
KNOKKE-HEIST 30 0 267 31 328 16.474 1,81 % 0,18 % 1,99 %
KOEKELARE 39 0 53 9 101 3428 1,81 % 1,14 % 2,95 %
KOKSIJDE 34 0 338 28 400 10.360 3,53 % 0,33 % 3,86 %
KONTICH 0 0 160 0 160 7978 2,01 % 0,00 % 2,01 %
KORTEMARK 0 0 138 14 152 4785 3,18 % 0,00 % 3,18 %
KORTENAKEN 0 0 0 15 15 3036 0,49 % 0,00 % 0,49 %
KORTENBERG 18 0 210 0 228 7639 2,75 % 0,24 % 2,98 %
KORTESSEM 50 0 214 0 264 3159 6,77 % 1,58 % 8,36 %
KORTRIJK 208 0 2 359 317 2884 32.057 8,35 % 0,65 % 9,00 %
KRAAINEM 3 0 126 0 19 5092 2,47 % 0,06 % 2,53 %
KRUIBEKE 14 0 510 5 529 6278 8,20 % 0,22 % 8,43 %
KRUISHOUTEM 48 0 0 0 48 3098 0,00 % 1,55 % 1,55 %
KUURNE 0 0 444 0 444 5188 8,56 % 0,00 % 8,56 %
LAAKDAL 15 0 428 4 447 6142 7,03 % 0,24 % 7,28 %
LAARNE 14 0 122 10 146 4860 2,72 % 0,29 % 3,00 %
LANAKEN 89 0 259 10 358 10.247 2,63 % 0,87 % 3,49 %
LANDEN 13 1 457 0 471 6309 7,24 % 0,22 % 7,47 %
LANGEMARK-POELKAPELLE 13 0 133 4 150 3041 4,51 % 0,43 % 4,93 %
LEBBEKE 53 0 138 0 191 7379 1,87 % 0,72 % 2,59 %
LEDE 0 0 195 0 195 7279 2,68 % 0,00 % 2,68 %
LEDEGEM 0 0 146 6 152 3687 4,12 % 0,00 % 4,12 %
LENDELEDE 12 0 81 – 0 93 2192 3,70 % 0,55 % 4,24 %
LENNIK 51 0 0 7 58 3444 0,20 % 1,48 % 1,68 %
LEOPOLDSBURG 137 2 280 18 437 6083 4,90 % 2,29 % 7,18 %
LEUVEN 98 0 3385 79 3 562 45.350 7,64°/, 0,22 % 7,85 %
LICHTERVELDE 8 12 116 3 139 3377 3,52 % 0,59 % 4,12 %
LIEDEKERKE 48 1 2 1 52 4977 0,06 % 0,98 % 1,04 %
LIER 0 0 821 25 846 14.554 5,81 % 0,00 % 5,81 %
LIERDE 0 0 94 0 94 2561 3,67 % 0,00 % 3,67 %
LILLE 0 1 171 1 173 6102 2,82 % 0,02 % 2,84 %
LINKEBEEK 0 0 0 0 0 1923 0,00 % 0,00 % 0,00 %
LINT 39 0 182 0 221 3017 6,03 % 1,29 % 7,33 %
LINTER 0 0 9 0 9 2791 0,32 % 0,00 % 0,32 %
LOCHRISTI 41 22 298 0 361 7898 3,77 % 0,80 % 4,57 %
LOKEREN 173 0 1490 0 1663 15.355 9,70 % 1,13 % 10,83 %
LOMMEL 91 0 496 19 606 12.738 4,04 % 0,71 % 4,76 %
LONDERZEEL 12 0 137 9 158 7148 2,04 % 0,17 % 2,21 %
LO-RENINGE 4 3 57 I 65 1226 4,73 % 0,57 % 5,30 %
LOVENDEGEM 0 0 78 0 78 3796 2,05 % 0,00 % 2,05 %
LUBBEEK 58 0 9 4 71 5223 0,25 % 1,11 % 1,36 %
LÜMMEN 131 0 182 19 332 5488 3,66 % 2,39 % 6,05 %
MAARKEDAL 0 0 53 0 53 2366 2,24 % 0,00 % 2,24 %
MAASEIK 208 0 801 21 1030 9658 8,51 % 2,15 % 10,66 %
MAASMECHELEN 100 0 1425 67 1592 14.082 10,60 % 0,71 % 11,31 %
MACHELEN 0 0 259 0 259 5295 4,89 % 0,00 % 4,89 %
MALDEGEM 87 14 153 18 272 9216 1,86 % 1,10 % 2,95 %
MALLE 0 0 136 2 138 5422 2,55 % 0,00 % 2,55 %
MECHELEN 75 0 3220 16 3311 34.163 9,47 % 0,22 % 9,69 %
MEERHOUT 76 0 88 5 169 3880 2,40 % 1,96 % 4,36 %
MEEUWEN-GRUITRODE 0 0 100 12 112 4699 2,38 % 0,00 % 2,38 %
MEISE 101 3 239 2 345 7158 3,37 % 1,45 % 4,82 %
MELLE 16 0 144 9 169 4334 3,53 % 0,37 % 3,90 %
MENEN 95 24 1431 47 1597 13.744 10,75 % 0,87 % 11,62 %
MERCHTEM 0 3 106 0 109 6212 1,71 % 0,05 % 1,75 %
MERELBEKE 18 18 162 0 198 9078 1,78 % 0,40 % 2,18 %
MERKSPLAS 22 24 136 4 186 3017 4,64 % 1,52 % 6,17 %
MESEN 0 5 57 2 64 418 14,11 % 1,20 % 15,31 %
MEULEBEKE 26 0 108 7 141 4387 2,62 % 0,59 % 3,21 %
MIDDELKERKE 67 0 136 25 228 8885 1,81 % 0,75 % 2,57 %
MOERBEKE 0 0 180 0 180 2402 7,49 % 0,00 % 7,49 %
MOL 11 0 586 17 614 13.824 4,36 % 0,08 % 4,44 %
MOORSLEDE 0 0 171 1 172 4321 3,98 % 0,00 % 3,98 %
MORTSEL 0 0 242 2 244 10.675 2,29 % 0,00 % 2,29 %
NAZARETH 8 0 54 9 71 4265 1,48 % 0,19 % 1,66 %
NEERPELT 84 0 237 10 331 6392 3,86 % 1,31 % 5,18 %
NEVELE 47 0 126 0 173 4478 2,81 % 1,05 % 3,86 %
NIEL 0 0 222 0 222 3867 5,74 % 0,00 % 5,74 %
NIEUWERKERKEN 32 0 37 0 69 2649 1,40 % 1,21 % 2,60 %
NIEUWPOORT 72 23 403 51 549 5316 8,54 % 1,79 % 10,33 %
NIJLEN 38 0 145 6 189 8506 1,78 % 0,45 % 2,22 %
NINOVE 42 0 754 21 817 15.238 5,09 % 0,28 % 5,36 %
OLEN 6 4 372 0 382 4597 8,09 % 0,22 % 8,31 %
OOSTENDE 120 0 2775 97 2992 35.108 8,18 % 0,34 % 8,52 %
OOSTERZELE 47 1 76 2 126 5076 1,54 % 0,95 % 2,48 %
OOSTKAMP 89 4 392 5 490 8823 4,50 % 1,05 % 5,55 %
OOSTROZEBEKE 0 1 97 7 105 2947 3,53 % 0,03 % 3,56 %
OPGLABBEEK 68 0 2 7 77 3646 0,25 % 1,87 % 2,11 %
OPWIJK 0 0 43 17 60 5055 1,19 % 0,00 % 1,19 %
OUDENAARDE 8 18 477 9 512 12.223 3,98 % 0,21 % 4,19 %
OUDENBURG 44 0 22 9 75 3598 0,86 % 1,22 % 2,08 %
OUD-HEVERLEE 0 0 25 2 27 4100 0,66 % 0,00 % 0,66 %
OUD-TURNHOUT 38 0 62 – 1 101 4869 1,29 % 0,78 % 2,07 %
OVERIJSE 75 0 110 9 194 9456 1,26 % 0,79 % 2,05 %
OVERPELT 0 3 140 20 163 5414 2,96 % 0,06 % 3,01 %
PEER 125 11 181 12 329 6063 3,18 % 2,24 % 5,43 %
PEPINGEN 10 0 0 0 10 1564 0,00 % 0,64 % 0,64 %
PITTEM 0 12 141 3 156 2522 5,71 % 0,48 % 6,19 %
POPERINGE 51 3 385 12 451 7873 5,04 % 0,69 % 5,73 %
PUTTE 24 0 160 20 204 6533 2,76 % 0,37 % 3,12 %
PUURS 196 0 471 21 688 6551 7,51 % 2,99 % 10,50 %
RANST 0 0 0 3 3 7009 0,04 % 0,00 % 0,04 %
RAVELS 53 14 245 0 312 5489 4,46 % 1,22 % 5,68 %
RETIE 29 0 103 0 132 4133 2,49 % 0,70 % 3,19 %
RIEMST 55 12 29 0 96 6377 0,45 % 1,05 % 1,51 %
RIJKEVORSEL 0 8 199 5 212 4221 4,83 % 0,19 % 5,02 %
ROESELARE 114 0 1306 35 1455 23.950 5,60 % 0,48 % 6,08 %
RONSE 48 0 599 31 678 10.267 6,14 % 0,47 % 6,60 %
ROOSDAAL 0 0 112 10 122 4203 2,90 % 0,00 % 2,90 %
ROTSELAAR 7 1 74 0 82 6001 1,23 % 0,13 % 1,37 %
RUISELEDE 23 0 43 0 66 1990 2,16 % 1,16 % 3,32 %
RUMST 77 0 268 0 345 5832 4,60 % 1,32 % 5,92 %
SCHELLE 0 0 437 0 437 3236 13,50 % 0,00 % 13,50 %
SCHERPENHEUVEL-ZICHEM 0 0 26 14 40 9500 0,42 % 0,00 % 0,42 %
SCHILDE 0 0 2 0 2 7602 0,03 % 0,00 % 0,03 %
SCHOTEN 0 0 211 3 214 13.780 1,55 % 0,00 % 1,55 %
SINT-AMANDS 49 0 284 10 343 3022 9,73 % 1,62 % 11,35 %
SINT-GENESIUS-RODE 0 0 86 1 87 6808 1,28 % 0,00 % 1,28 %
SINT-GILLIS-WAAS 10 2 336 8 356 7143 4,82 % 0,17 % 4,98 %
SINT-KATELIJNE-WAVER 74 0 217 6 297 7687 2,90 % 0,96 % 3,86 %
SINT-LAUREINS 0 0 10 6 16 2725 0,59 % 0,00 % 0,59 %
SINT-LIEVENS-HOUTEM 16 0 8 2 26 3879 0,26 % 0,41 % 0,67 %
SINT-MARTENS-LATEM 0 1 32 0 33 3359 0,95 % 0,03 % 0,98 %
SINT-NIKLAAS 182 21 1611 89 1903 29.812 5,70 % 0,68 % 6,38 %
SINT-PIETERS-LEEUW 10 1 875 13 899 12.506 7,10 % 0,09 % 7,19 %
SINT-TRUIDEN 171 0 1163 36 1 375 16.548 7,28 % 1,03 % 8,31 %
SPIERE-HELKIJN 16 0 143 3 162 823 17,74 % 1,94 % 19,68 %
STABROEK 24 0 147 6 177 7245 2,11 % 0,33 % 2,44 %
STADEN 44 0 126 5 175 4263 3,07 % 1,03 % 4,11 %
STEENOKKERZEEL 0 0 127 2 129 4374 2,95 % 0,00 % 2,95 %
STEKENE 95 0 239 0 334 6842 3,49 % 1,39 % 4,88 %
TEMSE 9 0 1189 0 1 198 11.044 10,77 % 0,08 % 10,85 %
TERNAT 56 0 274 8 338 5887 4,79 % 0,95 % 5,74 %
TERVUREN 53 0 370 1 424 8191 4,53 % 0,65 % 5,18 %
TESSENDERLO 118 0 359 16 493 6992 5,36 % 1,69 % 7,05 %
TIELT 115 0 516 44 675 8059 6,95 % 1,43 % 8,38 %
TIELT-WINGE 0 0 44 27 71 4060 1,75 % 0,00 % 1,75 %
TIENEN 54 0 439 46 539 14.587 3,32 % 0,37 % 3,70 %
TONGEREN 252 9 786 4 1051 12.525 6,31 % 2,08 % 8,39 %
TORHOUT 23 0 175 0 198 8154 2,15 % 0,28 % 2,43 %
TREMELO 75 0 110 40 225 5550 2,70 % 1,35 % 4,05 %
TURNHOUT 113 0 1243 62 1418 17.984 7,26 % 0,63 % 7,88 %
VEURNE 61 0 494 13 568 4708 10,77 % 1,30 % 12,06 %
VILVOORDE 0 0 1681 23 1704 15.663 10,88 % 0,00 % 10,88 %
VLETEREN 0 0 70 3 73 1384 5,27 % 0,00 % 5,27 %
VOEREN 0 0 14 0 14 1650 0,85 % 0,00 % 0,85 %
VORSELAAR 7 0 115 0 122 2966 3,88 % 0,24 % 4,11 %
VOSSELAAR 4 0 85 1 90 3920 2,19 % 0,10 % 2,30 %
WAARSCHOOT 0 0 242 2 244 3200 7,63 % 0,00 % 7,63 %
WAASMUNSTER 22 0 245 0 267 4096 5,98 % 0,54 % 6,52 %
WACHTEBEKE 58 0 347 0 405 2765 12,55 % 2,10 % 14,65 %
WAREGEM 72 35 1071 -32 1210 14.562 7,57 % 0,73 % 8,31 %
WELLEN 40 0 54 0 94 2862 1,89 % 1,40 % 3,28 %
WEMMEL 2 0 20 0 22 6244 0,32 % 0,03 % 0,35 %
WERVIK 110 1 821 8 940 7295 11,36 % 1,52 % 12,89 %
WESTERLO 217 0 475 0 692 9442 5,03 % 2,30 % 7,33 %
WEITEREN 18 0 583 38 639 10.172 6,10 % 0,18 % 6,28 %
WEVELGEM 9 14 689 27 739 12.362 5,79 % 0,19 % 5,98 %
WEZEMBEEK-OPPEM 0 0 453 0 453 5155 8,79 % 0,00 % 8,79 %
WICHELEN 27 0 85 12 124 4611 2,10 % 0,59 % 2,69 %
WIELSBEKE 0 0 288 3 291 3504 8,30 % 0,00 % 8,30 %
WIJNEGEM 41 0 9 0 50 3643 0,25 % 1,13 % 1,37 %
WILLEBROEK 0 0 1547 4 1 551 9840 15,76 % 0,00 % 15,76 %
WINGENE 15 0 97 4 116 5278 1,91 % 0,28 % 2,20 %
WOMMELGEM 0 0 7 0 7 4854 0,14 % 0,00 % 0,14 %
WORTEGEM-PETEGEM 0 0 17 0 17 2342 0,73 % 0,00 % 0,73 %
WUUSTWEZEL 53 0 412 10 475 7140 5,91 % 0,74 % 6,65 %
ZANDHOVEN 44 0 3 2 49 4649 0,11 % 0,95 % 1,05 %
ZAVENTEM 0 0 460 0 460 12.388 3,71 % 0,00 % 3,71 %
ZEDELGEM 51 29 490 7 577 8653 5,74 % 0,92 % 6,67 %
ZELE 42 0 489 0 531 7954 6,15 % 0,53 % 6,68 %
ZELZATE 83 0 796 0 879 5376 14,81 % 1,54 % 16,35 %
ZEMST 38 9 222 8 277 8463 2,72 % 0,56 % 3,27 %
ZINGEM 0 0 62 0 62 2792 2,22 % 0,00 % 2,22 %
ZOERSEL 0 0 35 20 55 7895 0,70 % 0,00 % 0,70 %
ZOMERGEM 0 0 169 4 173 3233 5,35 % 0,00 % 5,35 %
ZONHOVEN 95 0 119 0 214 7817 1,52 % 1,22 % 2,74 %
ZONNEBEKE 0 0 216 2 218 4670 4,67 % 0,00 % 4,67 %
ZOTTEGEM 0 1 228 5 234 10.528 2,21 % 0,01 % 2,22 %
ZOUTLEEUW 0 0 30 0 30 3278 0,92 % 0,00 % 0,92 %
ZUIENKERKE 0 6 49 0 55 1091 4,49 % 0,55 % 5,04 %
ZULTE 44 4 184 0 232 5832 3,16 % 0,82 % 3,98 %
ZUTENDAAL 0 0 67 7 74 2701 2,74 % 0,00 % 2,74 %
ZWALM 9 5 86 0 100 3084 2,79 % 0,45 % 3,24 %
ZWEVEGEM 35 35 956 2 1028 9580 10,00 % 0,73 % 10,73 %
ZWIJNDRECHT 0 1 581 0 582 7803 7,45 % 0,01 % 7,46 %
totalen Vlaanderen 12.041 664 139.358 3868 155.931 2.576.974 5,56 % 0,49 % 6,05 %