Het opstellen van notariele akten in 1994

Notarieel bestuursrecht

Vlaamse Ruimtelijke ordening

Het voeren van reclame voor onroerende goederen

Percelen gelegen in een goedgekeurde verkaveling: - reclame - vervreemding

Ongebouwde onroerende goederen, niet gelegen in een verkaveling

Verdeling van een onroerend goed, zonder verkavelingsvergunning

Vlaamse Monumenten, landschappen, stads- en dorpsgezichten


Vlaams Bosdecreet

Verplichtingen van de notaris: artikel 91 Bosdecreet