Adoptie en advies van de familieleden

eye.gif (4900 bytes)

3. (De griffier zendt het verzoekschrift door aan de procureur des Konings. Deze wint alle nuttige inlichtingen in, onder meer het advies van :
1 de ouders van de geadopteerde en in voorkomend geval van zijn voogd (van zijn toeziende voogd en van de vrederechter van de plaats waar de voogdij is opengevallen);
2 de ascendenten in de tweede graad;
3 de kinderen van de adoptant, indien zij meer dan (achttien jaar) oud zijn. Heeft een van die kinderen de leeftijd van (achttien jaar) niet bereikt, dan moet het advies worden ingewonnen van hun vader of moeder, niet-adoptant, zelfs indien deze uit de echt of van tafel en bed gescheiden is.)
De procureur des Konings zendt het verzoekschrift, samen met die inlichtingen en zijn advies, aan de rechtbank.
De rechtbank gelast de verschijning in raadkamer van alle personen die zij geraden acht te horen; van hun verhoor wordt proces-verbaal opgemaakt. De rechtbank kan eveneens de verschijning in raadkamer gelasten van de partijen bij de adoptieakte om het homologatieverzoek te bespreken. Zij moet die verschijning gelasten indien de procureur des Konings of een van de personen wier oordeel hij verplicht is te vragen, betreffende de adoptie een ongunstig advies heeft uitgebracht; die persoon wordt eveneens opgeroepen en, indien hij verschijnt, kan hij bij eenvoudige akte verklaren in het geding te willen tussenkomen. De oproepingen worden door de griffier aan de betrokkenen gericht bij gerechtsbrief.
Indien de rechtbank het passend acht, kan de te adopteren persoon, wanneer deze minderjarig is, worden gehoord buiten tegenwoordigheid van de andere partijen; van zijn verhoor wordt proces-verbaal opgemaakt.
De rechtbank gaat, met inachtneming van alle wettige belangen, na of de adoptie op wettige redenen steunt en de andere door de wet gestelde voorwaarden vervuld zijn.