law : adoption : age
Boek I. - Personen: Titel VIII. - Adoptie : Hoofdstuk I. - Intern recht
..
Afdeling 2. - Bepalingen gemeenschappelijk aan beide vormen van adoptie
§ 1. Voorwaarden voor adoptie: A. Grondvoorwaarden.   B. Leeftijd. ....

B. Leeftijd

Art. 345.  De adoptant of de adoptanten moeten de leeftijd van vijfentwintig jaar hebben bereikt en ten minste vijftien jaar ouder zijn dan de geadopteerde.

Het volstaat evenwel de leeftijd van achttien jaar te hebben bereikt en ten minste tien jaar ouder te zijn dan de geadopteerde wanneer het gaat om een afstammeling in de eerste graad of om een geadopteerde van de echtgenoot of van de samenwonende, zelfs overleden, van de adoptant.

Deze voorwaarden moeten vervuld zijn op het tijdstip van indiening van het verzoekschrift tot adoptie.


World Wide Law : Adoption law : age