nationality.be
Belgisch Wetboek internationaal privaatrecht : Hoofdstuk V. - Afstamming
Afdeling I. - Oorspronkelijke afstamming:

Toepassingsgebied van het recht toepasselijk op de afstamming

Art. 63. Het recht dat krachtens artikel 62 van toepassing is, bepaalt met name :

  1° aan wie het toegelaten is een afstammingsband te doen vaststellen of te betwisten;

  2° de bewijslast en de te bewijzen elementen inzake de afstammingsband, alsook de vaststelling van de bewijsmiddelen;

  3° de voorwaarden voor en de gevolgen van het bezit van staat;

  4° de termijnen voor de instelling van de vordering.