Minderjarige
BW - Titel VIII. Adoptie : Hoofdstuk I. Intern recht
Afdeling 2. Bepalingen gemeenschappelijk aan beide vormen van adoptie
§ 1. Voorwaarden voor adoptie: ...E. Toestemmingen :

Art. 348-1 BW anno 2007:


Eenieder die op het tijdstip van de uitspraak van het vonnis van adoptie, de leeftijd van twaalf jaar heeft bereikt, moet in zijn adoptie toestemmen of daarin hebben toegestemd.

   In afwijking van het eerste lid is de toestemming niet vereist indien hij onbekwaam is verklaard of zich in een staat van verlengde minderjarigheid bevindt, dan wel de rechtbank, op grond van feiten vastgesteld in een met redenen omkleed proces-verbaal, oordeelt dat hij geen onderscheidingsvermogen heeft.

Commentaar: Bij weigering van de noodzakelijke toestemming door det kind, kan de adoptie niet doorgaan (art. 348-11 BW).