Een minderjarige erfgenaam

eye.gif (4900 bytes)

machtiging door de Vrederechter aan de voogd

 

De adoptieakte moet ter homologatie voorgelegd worden aan de rechtbank van eerste aanleg. Indien de geadopteerde of een van de geadopteerden minderjarig is, wordt de akte voorgelegd aan de jeugdrechtbank.
De bevoegde rechtbank is die van de verblijfplaats van de adoptant of van een van de adopterende echtgenoten in België en, bij gebreke daarvan, die van de verblijfplaats van de geadopteerde of van een van de geadopteerden in België. Wanneer geen van de partijen bij de adoptieakte een verblijfplaats in België heeft, maar ten minste een van hen de Belgische nationaliteit bezit, mag het homologatieverzoek worden gericht tot de rechtbank van Brussel.

Art. 410 Belgisch Burgerlijk Wetboek. § 1. De vrederechter moet de voogd bijzondere machtiging verlenen om :

5° een nalatenschap, een algemeen legaat of een legaat onder algemene titel te verwerpen of te aanvaarden, wat slechts onder voorrecht van boedelbeschrijving kan geschieden;
6° een schenking of een legaat onder bijzondere titel te aanvaarden;
7° de minderjarige in rechte te vertegenwoordigen als eiser bij de andere rechtsplegingen en handelingen dan die bedoeld in de artikelen 1150, 1180-1° en 1206 van het Gerechtelijk Wetboek;
8° een overeenkomst van onverdeeldheid te sluiten;

11° een dading aan te gaan of een arbitrage-overeenkomst te sluiten;
12° een handelszaak voort te zetten die is verkregen door wettelijke erfopvolging of door erfopvolging krachtens uiterste wil. Het bestuur van de handelszaak mag worden opgedragen aan een bijzondere bewindvoerder onder het toezicht van de voogd. De vrederechter kan zijn toestemming te allen tijde intrekken;