Faillissementswet

Titel II. Faillissement

Hfst. 4.bis. Over de verklaring van de personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde

Art. 72bis. Om te kunnen genieten van de bevrijding, moeten de natuurlijke personen die zich kosteloos persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde ter griffie van de rechtbank van koophandel een verklaring neerleggen, waarin zij bevestigen dat hun verbintenis niet in verhouding met hun inkomsten en hun patrimonium is.

Hiertoe worden de personen verwittigd via bekendmaking in het Belgisch Staatsblad en via een aangetekende brief tegen ontvangstmelding die de curators hen sturen zodra deze personen bekend zijn en die de tekst van dit artikel en van de artikelen 72ter en 80 bevat.

Art. 72ter. De verklaring van elke persoon vermeldt zijn identiteit, zijn beroep en zijn woonplaats.

De persoon voegt bij zijn verklaring :

1 de kopie van zijn laatste aangifte in de personenbelasting;

2 het overzicht van alle activa of passiva die zijn patrimonium vormen;

3 elk ander stuk dat van aard is om precies de staat weer te geven van zijn bestaansmiddelen en lasten.

Ze wordt bij het faillissementsdossier gevoegd.

 

2747.com / law / faillissementsrecht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht

 

Bevrijding van de borgsteller

In de faillissementswet van 8 augustus 1997, werd een hoofdstuk toegevoegd bij wet van 20 juli 2005, inwerkingtreding 7 augustus 2005:

Hoofdstuk IVbis. Over de verklaring van de personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde.

In datzelfde jaar werd ook inzake collectieve schuldenregeling een artikel 1675/16bis Ger.W. ingevoegd dat ook handelt over de bevrijding van de borgsteller.

 

2747.com / law / faillissementsrecht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht