Wet op de inpandgeving van de handelszaak
Art. 4 .... Om de inschrijving te doen, legt de schuldeischer, hetzij zelf, hetzij door tusschenkomst van een derde, aan den hypotheekbewaarder een uitgifte der pandakte voor, indien deze een authentieke akte is, of een der exemplaren in duplo, indien het een onderhandse akte geldt. Hij voegt er twee op gezegeld papier geschreven borderellen bij, waarvan het eene op de uitgifte van den titel kan gebracht worden. Deze borderellen bevatten:
....

5° Het beloop van het kapitaal en van de bijkomende zaken tot het bedrag waarvan de inschrijving wordt gevorderd en den termijn voor welken het pand is gegeven.

Pand op de handelszaak