Wet op de inpandgeving van de handelszaak

Artikel 8

Hij die zijn handelszaak in pand heeft gegeven wordt, door het feit zelf der inpandgeving, tot bewaarder van de bestanddeelen van het pand aangesteld.

De bedrieglijke vervreemding of de bedrieglijke verplaatsing van alle of van een gedeelte van die bestanddeelen, is strafbaar met de straffen voorzien bij artikel 491 van het Wetboek van Strafrecht. Al de bepalingen van boek I van het Wetboek van Strafrecht, hoofdstuk VII en artikel 85 niet uitgezonderd, zijn op bedoeld misdrijf van toepassing.


Pand op de handelszaak