Belgisch Burgerlijk Wetboek

BOEK I. - PERSONEN

TITEL VII. - AFSTAMMING.

HOOFDSTUK 1. - VASTSTELLING VAN DE AFSTAMMING VAN MOEDERSZIJDE. Art. 312-314

HOOFDSTUK 2. - VASTSTELLING VAN DE AFSTAMMING VAN VADERSZIJDE. AFDELING 1. - VERMOEDEN VAN VADERSCHAP. Art. 315-318 AFDELING 2. - ERKENNING. Art. 319, 319bis, 320-321 AFDELING 3. - ONDERZOEK NAAR HET VADERSCHAP. Art. 322-325

HOOFDSTUK 3. - GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN NOPENS DE WIJZE WAAROP DE AFSTAMMING WORDT VASTGESTELD. AFDELING 1. - HET TIJDSTIP VAN DE VERWEKKING. Art. 326 AFDELING 2. - DE ERKENNING. Art. 327-330

HOOFDSTUK 4. - VORDERINGEN MET BETREKKING TOT DE AFSTAMMING. AFDELING 1. - ALGEMEEN. Art. 331, 331bis, 331ter, 331quater, 331quinquies, 331sexies, 331septies, 331octies, 331nonies, 331decies AFDELING 2. - DE VORDERINGEN IN HET BIJZONDER. Art. 332, 332bis, 332ter, 332quater AFDELING 3. - BEKENDMAKING VAN DE RECHTERLIJKE BESLISSING IN DE REGISTERS VAN DE BURGERLIJKE STAND. Art. 333

HOOFDSTUK 5. - GEVOLGEN VAN DE AFSTAMMING. Art. 334, 334bis, 334ter, 335

HOOFDSTUK 6. - VORDERING TOT UITKERING VOOR LEVENSONDERHOUD, OPVOEDING EN PASSENDE OPLEIDING. Art. 336-338, 338bis, 339, 339bis, 340-342

 

2747.com / law / recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht

 

In 1987 werd het Belgische afstammingsrecht grondig herschreven. Het oude afstammingsrecht was immers niet in overeenstemming met het EVRM (Europeese Verdrag voor de rechten van de mens).

 

2747.com / law / recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht