Burgerlijk Wetboek
Boek 1 : Pesonen: Titel IV. - Afwezigen

Hoofdstuk II. Gerechtelijke verklaring van overlijden

Art. 132 BW anno 2007:

Op verzoek van de procureur des Konings wordt het beschikkend gedeelte van de in kracht van gewijsde gegane gerechtelijke beslissing tot verklaring van overlijden overgeschreven in de lopende registers van de burgerlijke stand van de laatste woonplaats van de overledene in België. Ingeval deze persoon nooit zijn woonplaats in België heeft gehad, geschiedt de overschrijving te Brussel.
In geval van een collectief vonnis geschiedt de overschrijving overeenkomstig het eerste lid, bij uittreksels in de registers.
Van de overschrijving wordt melding gemaakt in de tabellen van de registers van het jaar van overlijden. 

Wetsgeschiedenis