Wet van 9 mei 2007 tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de afwezigheid en de gerechtelijke verklaring van overlijden

Hoofdstuk I. Algemene bepaling
Art. 1:  Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Hoofdstuk II. Wijzigingen van het Burgerlijk Wetboek
Art. 2 : Het opschrift van hoofdstuk I, van boek I, titel IV, van het Burgerlijk Wetboek, wordt vervangen als volgt: “Hoofdstuk I. – Afwezigheid”.

Hoofdstuk III. Wijzigingen van het Gerechtelijk Wetboek

Hoofdstuk IV. Wijzigingen van het Strafwetboek

Hoofdstuk V. Wijzigingen van het Wetboek der Successierechten

Hoofdstuk VI. Wijzigingen van het Wetboek van internationaal privaatrecht

Hoofdstuk VII. Wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen

Hoofdstuk VIII. Opheffingsbepaling

Hoofdstuk IX. Overgangsbepalingen

Zie ook
wet van 10 mei 2007 tot wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de afwezigheid en de gerechtelijke verklaring van overlijden.