Boek II. - Goederen en verschillende beperkingen van de eigendom

Titel I
 Onderscheid van de goederen

Titel II
Eigendom

Titel III
Vruchtgebruik, gebruik en bewoning

Titel IV
Erfdienstbaarheden of grondlasten


TITEL I. - ONDERSCHEIDING VAN DE GOEDEREN.
Art. 516
HOOFDSTUK I. - ONROERENDE GOEDEREN.
Art. 517-526
HOOFDSTUK II. - ROERENDE GOEDEREN.
Art. 527-536
HOOFDSTUK III. - GOEDEREN MET BETREKKING TOT HUN BEZITTERS.
Art. 537-543
TITEL II. - EIGENDOM.
Art. 544-546
HOOFDSTUK I. - RECHT VAN NATREKKING OP HETGEEN DOOR EEN ZAAK WORDT VOORTGEBRACHT.
Art. 547-550
HOOFDSTUK II. - RECHT VAN NATREKKING OP HETGEEN MET DE ZAAK VERENIGD WORDT EN EEN LICHAAM ERMEE UITMAAKT.
Art. 551
AFDELING I. - RECHT VAN NATREKKING BETREFFENDE ONROERENDE ZAKEN.
Art. 552-564
AFDELING II. - RECHT VAN NATREKKING BETREFFENDE ROERENDE ZAKEN.
Art. 565-577
HOOFDSTUK III. - MEDEEIGENDOM.
AFDELING I. - (GEWONE MEDEEIGENDOM EN GEDWONGEN MEDEEIGENDOM IN HET ALGEMEEN.) <Ingevoegd bij W 1994-06-30/34, art. 1; Inwerkingtreding : 01-08-1995>
Art. 577-2
AFDELING II. - (GEDWONGEN MEDEEIGENDOM VAN GEBOUWEN OF GROEPEN VAN GEBOUWEN.) <Ingevoegd bij W 1994-06-30/34, art. 2; ED : 01-08-1995>
Onderafdeling I. - Algemene bepalingen.
Art. 577-3-577-4
Onderafdeling II. - Rechtspersoonlijkheid van de vereniging van medeëigenaars.
Art. 577-5
Onderafdeling III. - Beheer van het gebouw of van de groep van gebouwen.
Art. 577-6-577-8
Onderafdeling IV. - Rechtsvorderingen. - Openbaarheid. - Tegenstelbaarheid en overdracht.
Art. 577-9-577-11
Onderafdeling V. - Ontbinding en vereffening.
Art. 577-12-577-13
Onderafdeling VI. - Dwingend karakter.
Art. 577-14
TITEL III. - VRUCHTGEBRUIK, GEBRUIK EN BEWONING.
HOOFDSTUK I. - VRUCHTGEBRUIK.
Art. 578-581
AFDELING I. - RECHTEN VAN DE VRUCHTGEBRUIKER.
Art. 582-599
AFDELING II. - VERPLICHTINGEN VAN DE VRUCHTGEBRUIKER.
Art. 600-616
AFDELING III. - HOE VRUCHTGEBRUIK EINDIGT.
Art. 617-624
HOOFDSTUK II. - GEBRUIK EN BEWONING.
Art. 625-636
TITEL IV. - ERFDIENSTBAARHEDEN OF GRONDLASTEN.
Art. 637-639
HOOFDSTUK I. - ERFDIENSTBAARHEDEN DIE ONTSTAAN UIT DE LIGGING VAN DE PLAATSEN.
Art. 640-648
HOOFDSTUK II. - ERFDIENSTBAARHEDEN DIE DOOR DE WET GEVESTIGD ZIJN.
Art. 649-652
AFDELING I. - GEMENE MUUR EN GEMENE GRACHT.
Art. 653-673
AFDELING II. - AFSTAND EN TUSSENWERKEN VEREIST BIJ BEPAALDE BOUWWERKEN.
Art. 674
AFDELING III. - UITZICHTEN OP HET EIGENDOM VAN DE NABUUR.
Art. 675-680, 680bis
AFDELING IV. - DAKDROP.
Art. 681
AFDELING V. - RECHT VAN UITWEG.
Art. 682-685
HOOFDSTUK III. - ERFDIENSTBAARHEDEN DIE DOOR 'S MENSEN TOEDOEN GEVESTIGD WORDEN.
AFDELING I. - ONDERSCHEIDEN SOORTEN VAN ERFDIENSTBAARHEDEN DIE OP GOEDEREN KUNNEN WORDEN GEVESTIGD.
Art. 686-689
AFDELING II. - HOE ERFDIENSTBAARHEDEN GEVESTIGD WORDEN.
Art. 690-696
AFDELING III. - RECHTEN VAN DE EIGENAAR VAN HET ERF WAARAAN DE ERFDIENSTBAARHEID VERSCHULDIGD IS.
Art. 697-702
AFDELING IV. - HOE ERFDIENSTBAARHEDEN TENIET GAAN.
Art. 703-710, 710bis