Belgisch Burgerlijk Wetboek

Titel III. - Contracten of verbintenissen uit overeenkomst in het algemeen

Titel IV. - Verbintenissen buiten overeenkomst

Art. 1370. Sommige verbintenissen ontstaan zonder dat er enige overeenkomst is, noch van de zijde van degene die zich verbindt, noch van de zijde van degene tegenover wie hij verbonden is.

De ene ontstaan uit kracht van de wet alleen; de andere vinden hun oorsprong in de eigen daad van degene die verbonden is.

De eerste zijn de verbintenissen die buiten de wil om ontstaan, zoals verbintenissen tussen naburige eigenaars (Wetsgeschiedenis).

De verbintenissen die hun oorsprong vinden in de eigen daad van degene die verbonden is, ontstaan ofwel uit oneigenlijke contracten, ofwel uit misdrijven of oneigenlijke misdrijven; zij maken het onderwerp uit van deze titel.

Hoofdstuk I. - Oneigenlijke Contracten

Hoofdstuk II. - Misdrijven en oneigenlijke misdrijven

Titel IVbis. - Vergoeding van de schade door abnormalen veroorzaakt

Artikel 1386 bis BW