Belgisch Burgerlijk Wetboek : Boek I. - Personen

Titel III : Woonplaats

...

Art. 108 anno 2007:

<W 1995-04-13/37, art. 1, 003; Inwerkingtreding : 03-06-1995>

De niet-ontvoogde minderjarige heeft zijn woonplaats in de gezamenlijke verblijfplaats van zijn ouders of, indien die niet samenleven, in de verblijfplaats van één van beiden.

Degene die onder voogdij is geplaatst, heeft zijn woonplaats bij zijn voogd.