Burgerlijk Wetboek

Boek III - Titel VII. - Ruil.

 Art. 1702. Ruil is een contract waarbij de partijen aan elkaar een zaak in de plaats van een andere zaak geven.

  Art. 1703. Ruil komt tot stand door de enkele toestemming van de partijen, op dezelfde wijze als koop.

  Art. 1704. Indien een van de ruilers de zaak die hem in ruil gegeven wordt, reeds heeft ontvangen, en nadien bewijst dat de andere contractant geen eigenaar is van die zaak, kan hij niet genoodzaakt worden tot levering van de zaak die hij beloofd heeft daarvoor te zullen ruilen, maar alleen tot teruggave van die welke hij ontvangen heeft.

  Art. 1705. _ De ruiler die de zaak welke hij in ruil ontvangen heeft, door uitwinning verliest, heeft de keus om ofwel schadevergoeding, ofwel de teruggave van zijn zaak te vorderen.

  Art. 1706. Vernietiging uit hoofde van benadeling vindt geen toepassing op het ruilcontract.

  Art. 1707. De overige regels die omtrent het koopcontract zijn voorgeschreven, zijn mede van toepassing op het ruilcontract.