volmacht
Algemeen - Vennootschap - Nalatenschap - Notarieel

Volmacht geeft men aan iemand om een rechtshandeling te stellen. (art. 1984 BW)

De volmachtgever moet de verbintenissen nakomen die de gevolmachtigde voor hem is aangegaan (art. 1998 BW), maar hij kan de omvang van de volmacht vastleggen (in de volmacht bepalen wat de gevolmachtigde mag doen. (art. 1987ev BW).

De gevolmachtigde moet verantwoording afleggen van de verrichte zaken (art. 1993 BW)
Wetgeving : BWBoek III - Titel XIII. Lastgeving

Rechtsleer: Volmacht : Definitie - bewijs - omvang - vertegenwoordigingsbevoegdheid - rekenschap - bezoldiging - einde

Een advocaat moet niet doen blijken van een volmacht voor de rechtbank (art. 440 Ger.W).
En Francais