De maatschap

Voor de invoering van het wetboek van vennootschappen, bevatte het Belgisch Burgerlijk Wetboek vanaf artikel 1832 een aantal bepalingen over de vennootschap als een contract tussen twee of meer personen.

Geen rechtspersoonlijkheid

 

Vertegenwoordiging

Volmacht om de mede-vennoot te verbinden

 

Aansprakelijkheid

Hoofdelijk (handelsdoel), gedeeld (burgerlijk doel)

 

Zie ook: De vennootschap onder firma

 

2747.com / law / civil / partnership

contact

Burgelrijk Recht Vennootschapsrecht

Wetboek van Vennootschappen anno 2006

Titel I. Vennootschap en rechtspersoonlijkheid

Art. 1
Een vennootschap wordt opgericht door een contract op grond waarvan twee of meer personen overeenkomen iets in gemeenschap te brengen met als doel één of meer nauwkeurig omschreven activiteiten uit te oefenen en met het oogmerk aan de vennoten een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel te bezorgen.
In de gevallen bepaald in dit wetboek, kan zij worden opgericht door een rechtshandeling uitgaande van één persoon die goederen bestemt tot één of meer nauwkeurig omschreven activiteiten.
In de gevallen bepaald in dit wetboek kan de vennootschapsakte bepalen dat de vennootschap niet is opgericht met het oogmerk aan de vennoten een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel te bezorgen.

Art. 51
Een van de vennoten van een maatschap kan de overigen niet verbinden, indien dezen hem daartoe geen volmacht hebben gegeven.

Art. 52
De vennoten van een maatschap zijn ten aanzien van derden verbonden, hetzij voor een gelijk deel, wanneer de vennootschap een burgerlijk doel heeft, hetzij hoofdelijk, wanneer zij een handelsdoel heeft. Van deze aansprakelijkheid kan niet worden afgeweken dan door een uitdrukkelijk beding in de met derden gesloten akte.