Belgisch Burgerlijk Wetboek
Boek III - Titel XVII. - Inpandgeving

Hoofdstuk I. - Pand

  ....
  Art. 2075.  De schuldeiser verkrijgt het bezit van een in pand gegeven schuldvordering door het sluiten van de pandovereenkomst.

  De inpandgeving kan slechts aan de schuldenaar van de in pand gegeven schuldvordering worden tegengeworpen nadat zij hem ter kennis werd gebracht of door hem is erkend.

  De artikelen 1690, derde en vierde lid, en 1691 zijn van toepassing.

Wetsgeschiedenis