Belgisch Burgerlijk Wetboek: Boek 2 :  Titel III. - Vruchtgebruik, gebruik en bewoning

Hoofdstuk I. - Vruchtgebruik

Afdeling II. - Verplichtingen van de vruchtgebruiker

Artikel 600

De vruchtgebruiker neemt de zaken in de staat waarin zij zich bevinden; hij kan echter in het genot daarvan niet treden dan nadat hij, in tegenwoordigheid van de eigenaar of deze behoorlijk opgeroepen zijnde, een boedelbeschrijving van de roerende goederen en een staat van de onroerende goederen die aan het vruchtgebruik onderworpen zijn, heeft doen opmaken.

Commentaar - Rechtsleer