Wetboek van de inkomstenbelastingen 92 Aanslagjaar 2007 (inkomsten 2006)

INHOUDSTAFEL

TITEL I : DE VERSCHILLENDE INKOMSTENBELASTINGEN - DEFINITIES Art. 1-2

TITEL II : PERSONENBELASTING Art. 3-178

HOOFDSTUK I : AAN DE BELASTING ONDERWORPEN PERSONEN Art. 3-5

HOOFDSTUK II : GRONDSLAG VAN DE BELASTING Art. 6-129

Afdeling I : Algemene bepaling van het belastbare inkomen Art. 6 Afdeling II : Inkomen van onroerende goederen Art. 7-16 Onderafd. I : Belastbare inkomsten Art. 7-11 Onderafd. II : Vrijgestelde inkomsten Art. 12 Onderafd. III : Vaststelling van het netto-inkomen Art. 13-15 Onderafd. IV : Woningaftrek Art. 16 Afdeling III : Inkomen van roerende goederen en kapitalen Art. 17-22 Onderafd. I : Bepaling Art. 17-20bis Onderafd. II : Niet als inkomsten van roerende goederen en kapitalen belastbare inkomsten Art. 21 Onderafd. III : Vaststelling van het netto-inkomen Art. 22 Afdeling IV : Beroepsinkomsten Art. 23-89 Onderafd. I : Belastbare inkomsten Art. 23-37bis A. Algemeen Art. 23 B. Winst Art. 24-26 C. Baten Art. 27 D. Winst en baten van een vorige beroepswerkzaamheid Art. 28 E. Burgerlijke vennootschappen of verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid Art. 29 F. Bezoldigingen Art. 30-33bis G. Pensioenen, renten en als zodanig geldende toelagen Art. 34-35 H. Raming van anders dan in geld verkregen inkomsten Art. 36 I. Inkomsten van roerende en onroerende goederen met beroepskarakter Art. 37 J. Diverse inkomsten met beroepskarakter Art. 37bis Onderafd. II : Vrijgestelde inkomsten Art. 38-48 A. Sociale en culturele vrijstellingen Art. 38 B. Vrijgestelde pensioenen, renten, kapitalen, spaartegoeden en afkoopwaarden Art. 39-40 C. Meerwaarden Art. 41-47 D. Vrijgestelde waardeverminderingen en voorzieningen Art. 48 Onderafd. III : Vaststelling van het netto-inkomen Art. 49-85 A. Beroepskosten Art. 49-66bis B. Economische vrijstelling Art. 67-77 1° wetenschappelijk onderzoek en uitvoer Art. 67 1°bis stage in de onderneming Art. 67bis 2° investeringsaftrek Art. 68-77 C. Beroepsverliezen Art. 78-80 D. Aftrekken van het totale beroepsinkomen Art. 81-85 Onderafd. IV : Toekenning en toerekening van een deel van de beroepsinkomsten aan de echtgenoot Art. 86-89 Afdeling V : Diverse inkomsten Art. 90-103 Onderafd. I : Bepaling Art. 90-96 Onderafd. II : Vaststelling van het netto-inkomen Art. 97-102 Onderafd. III : Aftrekbare verliezen Art. 103 Afdeling VI : Aftrekbare bestedingen Art. 104-125 A. Algemeen Art. 104-106 B. Giften Art. 107-111 C. Bezoldigingen van een huisbediende Art. 112 D. Kinderoppas Art. 113-114 E. Aftrek voor enige woning Art. 115-116 F. Pensioensparen Art. 117-125 Afdeling VII : Gemeenschappelijke aanslag voor echtgenoten en wettelijke samenwonenden Art. 126-129

HOOFDSTUK III : BEREKENING VAN DE BELASTING Art. 130-178

Afdeling I : Gewoon stelsel van aanslag Art. 130-168

Onderafd. I : Belastingtarief Art. 130 Onderafd. II : Belastingvrije som Art. 131-145 Onderafd. IIbis : Vermindering voor het lange termijnsparen Art. 145/1-16bis A. Algemeen Art. 145/1-2 B. Persoonlijk bijdragen en premies betaald door de werkgever of de onderneming Art. 145/3 C. Premies voor individuele levensverzekeringen Art. 145/4 D. Aflossing of wedersamenstelling van hypothecaire leningen Art. 145/5-6 E. Verwerving van werkgeversaandelen Art. 145/7 F. Betalingen voor het pensioensparen Art. 145/8-16 G. ... Art. 145/16bis Onderafd. IIter : ... Art. 145/17-20 Onderafd. IIquater : Vermindering voor uitgaven betaald aan plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen en voor prestaties betaald met dienstencheques Art. 145/21-23 Onderafd. IIquinquies : Vermindering voor energiebesparende uitgaven Art. 145/24 Onderafd. IIsexies : Vermindering voor uitgaven voor vernieuwing van woningen gelegen in een zone voor positief grootstedelijk beleid Art. 145/25 Onderafd. IIsepties : Vermindering voor de verwerving van obligaties uitgegeven door het Kringloopfonds - Terugname van de vermindering Art. 145/26 Onderafd. IIocties : Vermindering voor de verwerving van obligaties uitgegeven door het Startersfonds - Terugname van de vermindering Art. 145/27 Onderafd. IInonies : Vermindering voor uitgaven voor de verwerving van een voertuig met een maximale uitstoot van 115 gram CO2 per kilometer Art. 145/28 Onderafd. IIdecies : Vermindering voor de verwerving van obligaties uitgegeven door het Fonds ter reductie van de globale energiekost - Terugname van de vermindering Art. 145/29 Onderafd. III : Vermindering voor pensioenen en vervangingsinkomsten Art. 146-154 Onderafd. IIIbis : Vermindering voor bezoldigingen ingevolge het presteren van overwerk dat recht geeft op een overwerktoeslag Art. 154bis Onderafd. IV : Vermindering voor inkomsten uit het buitenland Art. 155-156 Onderafd. V : Vermeerdering ingeval geen of ontoereikende vooraf- betalingen zijn gedaan Art. 157-168

Afdeling II : Bijzondere stelsels van aanslag Art. 169-174

Onderafd. I : Omzetting van sommige kapitalen, vergoedingen en afkoopwaarden in lijfrente Art. 169-170 Onderafd. II : Afzonderlijke aanslagen Art. 171-174

Afdeling III : Bonificatie voor voorafbetaling van de belasting Art. 175-177

Afdeling IV : Jaarlijkse indexatie Art. 178

TITEL III : VENNOOTSCHAPSBELASTING Art. 179-219bis

HOOFDSTUK I : AAN DE BELASTING ONDERWORPEN VENNOOTSCHAPPEN Art. 179-182

HOOFDSTUK II : GRONDSLAG VAN DE BELASTING Art. 183-214

Afdeling I : Algemene bepalingen Art. 183-184 Afdeling II : Belastinggrondslag Art. 185-189 Afdeling III : Vrijgestelde inkomsten Art. 190-194quater Onderafd. I : Meerwaarden Art. 190-193 Onderafd. Ibis : Vrijgestelde gewestelijke steunmaatregelen Art. 193bis Onderafd. II : Ondernemingen die in Belgiė afzettingen van vloeibare of gasachtige koolwaterstoffen ontginnen Art. 194 Onderafd. III : Technische voorzieningen van verzekeringsondernemingen Art. 194bis Onderafd. IV : Ondernemingen die investeren in een raamovereenkomst voor de productie van een audiovisueel werk Art. 194ter Onderafd. V : Investeringsreserve Art. 194quater Afdeling IV : Vaststelling van het netto-inkomen Art. 195-207 Onderafd. I : Beroepskosten Art. 195-198 Onderafd. II : Aftrek van vrijgestelde inkomsten Art. 199-201 Onderafd. III : Aftrekken van de belastbare winst Art. 202-205 Onderafd. IIIbis : Aftrek voor risicokapitaal Art. 205bis-205novies Onderafd. IV : Vorige verliezen Art. 206 Onderafd. V : Gemene bepalingen betreffende de in de artikelen 199 tot 206 omschreven aftrekken Art. 207 Afdeling V : Ontbinding en vereffening Art. 208-214

HOOFDSTUK III : BEREKENING VAN DE BELASTING Art. 215-219bis

Afdeling I : Gewoon stelsel van aanslag Art. 215-218 Onderafd. I : Belastingtarief Art. 215-216 Onderafd. II : ... Art. 217 Onderafd. III : Vermeerdering ingeval er geen of ontoereikende voorafbetalingen zijn gedaan Art. 218 Afdeling II : Afzonderlijke aanslagen Art. 219-219bis

TITEL IV : RECHTSPERSONENBELASTING Art. 220-226

HOOFDSTUK I : AAN DE BELASTING ONDERWORPEN RECHTSPERSONEN Art. 220 HOOFDSTUK II : GRONDSLAG VAN DE BELASTING Art. 221-224 HOOFDSTUK III : BEREKENING VAN DE BELASTING Art. 225-226

TITEL V : BELASTING VAN NIET-INWONERS Art. 227-248

HOOFDSTUK I : AAN DE BELASTING ONDERWORPEN PERSONEN Art. 227 HOOFDSTUK II : GRONDSLAG VAN DE BELASTING Art. 228-231 Afdeling I : Belastbare inkomsten Art. 228-229 Afdeling II : Vrijgestelde inkomsten Art. 230-231 HOOFDSTUK III : SAMENVOEGING VAN SOMMIGE INKOMSTEN Art. 232-242 Afdeling I : Maatstaf van belastingheffing Art. 232-234 Afdeling II : Vaststelling van het nettobedrag van de samen te voegen inkomsten Art. 235-240 Afdeling III : Aftrekbare bestedingen Art. 241-242 HOOFDSTUK IV : BEREKENING VAN DE BELASTING Art. 243-248

TITEL VI : AAN DE VIER BELASTINGEN GEMENE BEPALINGEN Art. 249-296

HOOFDSTUK I : STORTING VAN DE BELASTING DOOR VOORHEFFING Art. 249-275/5

Afdeling I : Algemene bepalingen Art. 249-250 Afdeling II : Onroerende voorheffing Art. 251-260ter Afdeling III : Roerende voorheffing Art. 261-269 Onderafd. I : Schuldenaars van de voorheffing Art. 261-263 Onderafd. II : Vrijstelling en verzaking van de voorheffing Art. 264-266 Onderafd. III : Opeisbaarheid van de voorheffing Art. 267 Onderafd. IV : Berekening van de voorheffing Art. 268-269 Afdeling IV : Bedrijfsvoorheffing Art. 270-275/5

HOOFDSTUK II : VERREKENING VAN DE VOORHEFFINGEN Art. 276-296

Afdeling I : Algemene bepalingen Art. 276 Afdeling II : ... Art. 277-278 Afdeling III : Roerende voorheffing Art. 279-284 Afdeling IV : Forfaitair gedeelte van buitenlandse belasting Art. 285-289 Afdeling IVbis : Belastingkrediet Art. 289bis-289novies Onderafd. I : Belastingkrediet voor belastingplichtigen - natuurlijke personen Art. 289bis-289ter Onderafd. II : Belastingkrediet voor belastingplichtigen - vennootschappen Art. 289quater-289novies Afdeling V : Mate van verrekening van de onroerende voorheffing, de roerende voorheffing en het forfaitair gedeelte van buitenlandse belasting en belastingkrediet Art. 290-295 Afdeling VI : Bedrijfsvoorheffing Art. 296

TITEL VII : VESTIGING EN INVORDERING VAN DE BELASTINGEN Art. 297-463

HOOFDSTUK I : ALGEMENE BEPALINGEN Art. 297-304bis

HOOFDSTUK II : AANGIFTE Art. 305-314bis

Afdeling I : Aangifte inzake personenbelasting, vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting en belasting van niet-inwoners Art. 305-311 Afdeling II : Aangifte inzake roerende voorheffing en bedrijfsvoorheffing Art. 312 Afdeling III : Vrijstelling van de verplichting om bepaalde inkomsten uit kapitalen en bepaalde diverse inkomsten aan te geven Art. 313 Afdeling IV : Identificatie van de belastingplichtige Art. 314 Afdeling V : Bewijskracht van aangiften Art. 314bis

HOOFDSTUK III : ONDERZOEK EN CONTROLE Art. 315-338

Afdeling I : Plichten van de belastingplichtige Art. 315-321 Afdeling II : Plichten van derden Art. 322-326 Afdeling III : Plichten van openbare diensten, instellingen en inrichtingen Art. 327-332 Afdeling IV : Gemene bepalingen inzake recht van onderzoek ten aanzien van de belastingplichtige en van derden Art. 333-334bis Afdeling V : Aan alle belastingen gemene bepalingen Art. 335-336 Afdeling VI : Beroepsgeheim Art. 337 Afdeling VII : Wederzijdse bijstand Art. 338

HOOFDSTUK IV : BEWIJSMIDDELEN VAN DE ADMINISTRATIE Art. 339-345

HOOFDSTUK V : AANSLAGPROCEDURE Art. 346-352bis

Afdeling I : Wijziging van de aangifte Art. 346-350 Afdeling II : Aanslag van ambtswege Art. 351-352bis

HOOFDSTUK VI : AANSLAG Art. 353-365

Afdeling I : Aanslagtermijnen Art. 353-358 Afdeling II : Aanslagjaar en belastbaar tijdperk Art. 359-365

HOOFDSTUK VII : RECHTSMIDDELEN Art. 366-392

Afdeling I : Administratief beroep Art. 366-376quater Afdeling II : Bijzondere bepalingen inzake rechtsmiddelen Art. 377-392

HOOFDSTUK VIII : INVORDERING VAN DE BELASTING Art. 393-419

Afdeling I : Belastingschuldigen Art. 393-399 Afdeling II : Werkzaamheden waarvoor een beroep moet worden gedaan op een geregistreerde aannemer Art. 400-408 Afdeling III : Betwiste belastingen Art. 409-411 Afdeling IV : Betaaltermijn van voorheffingen en belastingen Art. 412-413 Afdeling IVbis: Onbeperkt uitstel van de invordering van directe belastingen Art. 413bis-413octies Afdeling V : Interesten Art. 414-419 Onderafd. I : Nalatigheidsinteresten Art. 414-417 Onderafd. II : Moratoriuminteresten Art. 418-419

HOOFDSTUK IX : RECHTEN EN VOORRECHTEN VAN DE SCHATKIST INZAKE INVORDERING Art. 420-443

Afdeling I : Door sommige belastingschuldigen te stellen waarborg Art. 420-421 Afdeling II : Voorrecht van de Schatkist Art. 422-424 Afdeling III : Wettelijke hypotheek Art. 425-432

Afdeling IV : Aansprakelijkheid en plichten van sommige ministeriėle officieren, openbare ambtenaren en andere personen Art. 433-442quater: kasgeldvennootschappen

Afdeling V : Verplichtingen van kredietinstellingen of -inrichtingen Art. 443

HOOFDSTUK IXbis : VERJARING VAN DE RECHTEN VAN DE SCHATKIST Art. 443bis-443ter

HOOFDSTUK X : STRAFBEPALINGEN Art. 444-463

Afdeling I : Administratieve sancties Art. 444-448 Onderafd. I : belastingverhogingen Art. 444 Onderafd. II : Administratieve boete Art. 445 Onderafd. III : Verval van het recht om belastingplichtigen te vertegenwoordigen Art. 446-448 Afdeling II : Strafrechterlijke sancties Art. 449-463

TITEL VIIBIS : AANVULLENDE CRISISBIJDRAGE Art. 463bis

TITEL VIII : TOEKENNINGEN AAN DE PROVINCIES, DE AGGLOMERATIES EN DE GEMEENTEN Art. 464-470bis

HOOFDSTUK I : ALGEMENE BEPALINGEN Art. 464 HOOFDSTUK II : AANVULLENDE BELASTINGEN Art. 465-470 HOOFDSTUK III : BIJZONDERE INVORDERINGSREGELS Art. 470bis

TITEL IX : HET KADASTRAAL INKOMEN VAN ONROERENDE GOEDEREN Art. 471-504

HOOFDSTUK I : BEPALINGEN VAN HET KADASTRAAL INKOMEN Art. 471 HOOFDSTUK II : VASTSTELLING VAN HET KADASTRAAL INKOMEN Art. 472-486 Afdeling I : Algemene bepalingen Art. 472 Afdeling II : Aangifte van de belastingplichtigen en recht van onderzoek van de administratie Art. 473-476 Afdeling III : Gebouwde onroerende goederen Art. 477-478 Afdeling IV : Ongebouwde onroerende goederen Art. 479-482 Afdeling V : Materieel en outillage Art. 483-485 Afdeling VI : Referentietijdstip Art. 486 HOOFDSTUK III : TIJDSTIP VAN VASTSTELLING EN INVOEGETREDING VAN DE KADASTRALE INKOMENS Art. 487-494 Afdeling I : Algemene perekwatie van de kadastrale inkomens Art. 487 Afdeling II : Herziening van de kadastrale inkomens Art. 488-493 Afdeling III : Schatting en herschatting van de kadastrale inkomens Art. 494 HOOFDSTUK IV : BETEKENING VAN DE KADASTRALE INKOMENS Art. 495-496 HOOFDSTUK V : BEZWAAR TEGEN HET KADASTRAAL INKOMEN

 

2747.com / law / .. Belgie

contact

Publiek recht

Fiscaal recht

Burgerlijk recht

Vennootschapsrecht