Artikel 7 Wetboek Successirechten

anno 2006

Artikel 7
De goederen, waarover, naar het door het bestuur geleverd bewijs, de afgestorvene kosteloos beschikte gedurende de drie jaar vr zijn overlijden, worden geacht deel uit te maken van zijn nalatenschap, indien de bevoordeling niet onderworpen werd aan het registratierecht gevestigd voor de schenkingen, behoudens verhaal van de erfgenamen of legatarissen op de begiftigde voor de wegens die goederen gekweten successierechten.
Wanneer er door het bestuur of door de erfgenamen en legatarissen bewezen wordt dat de bevoordeling een bepaalde persoon gold, wordt deze voor legataris van de geschonken zaak gehouden.

2747.com / law / code / inheritance tax

contact

Notarieel recht Burgerlijk recht

 

Fictiebepalingen

Anno 2006 vinden we in de artikelen 4 tot en met 12 van het Wetboek van Successierechten de zogenaamde fictiebepalingen: deze goederen worden geacht als legaat te zijn verkregen en maken dus deel uit van het actief der nalatenschap.