VZW-Wet - Eerste titel. - Verenigingen zonder winstoogmerk
Hoofdstuk I. - Belgische verenigingen zonder winstoogmerk

Art. 4. <W 2002-05-02/51, art. 12, 008; Inwerkingtreding : 01-07-2003>

Een besluit van de algemene vergadering is vereist voor :

  1° de wijziging van de statuten;

  2° de benoeming en de afzetting van de bestuurders;

  3° de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend;

  4° de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen;

  5° de goedkeuring van de begroting en van de rekening;

  6° de ontbinding van de vereniging;

  7° de uitsluiting van een lid;

  8° de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk;

  9° alle gevallen waarin de statuten dat vereisen.