VZW-Wet - Eerste titel. - Verenigingen zonder winstoogmerk
Hoofdstuk I. - Belgische verenigingen zonder winstoogmerk

Art. 6. <W 2002-05-02/51, art. 14, 008; Inwerkingtreding : 01-07-2003>

Alle leden worden ten minste acht dagen tevoren voor de algemene vergadering opgeroepen. De agenda wordt bij de oproepingsbrief gevoegd. Elk voorstel, ondertekend door ten minste één twintigste van de leden, wordt op de agenda gebracht.

  De leden kunnen zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een ander lid of, zo de statuten het toelaten, door een persoon die geen lid is.