VZW-Wet - Eerste titel. - Verenigingen zonder winstoogmerk
Hoofdstuk I. - Belgische verenigingen zonder winstoogmerk

Art. 7.

Op de algemene vergadering heeft ieder lid een gelijk stemrecht en worden de besluiten genomen bij meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, behalve in de gevallen waarin de wet of de statuten anders bepalen.

Bij het nemen van besluiten mag niet van de agenda afgeweken worden, tenzij de statuten zulks uitdrukkelijk toelaten.

Wetsgeschiedenis