Wetboek van Vennootschappen

BOEK VII. - De Cooperatieve vennootschap

Titel II. - Bepalingen eigen aan de co÷peratieve vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid

Afdeling III. - Algemene vergadering van vennoten.

Onderafdeling III. - Wijziging van het doel.

Art. 413. Indien de statutenwijziging betrekking heeft op het doel van de vennootschap, moet het bestuursorgaan de voorgestelde wijziging omstandig verantwoorden in een verslag dat in de agenda vermeld wordt. Bij dat verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld. De commissarissen brengen afzonderlijk verslag uit over die staat.

Een afschrift van deze verslagen wordt aan de vennoten verzonden overeenkomstig artikel 381. Het ontbreken van deze verslagen heeft de nietigheid van de beslissing van de algemene vergadering tot gevolg.

De algemene vergadering kan over een wijziging van het doel alleen dan geldig beraadslagen en besluiten, wanneer de aanwezigen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Is de laatste voorwaarde niet vervuld, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige vennoten vertegenwoordigde deel van het kapitaal.

Een wijziging is alleen dan aangenomen wanneer zij ten minste vier vijfde van de stemmen heeft gekregen.

 

2747.com / law / vennootschapsrecht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht

 

Vier vijfde meerderheid nodig

 

2747.com / law / vennootschapsrecht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht