Wetboek Van Vennootschappen

Boek VIII : De naamloze vennootschap - Titel IV Organen

Hoofdstuk I. - Bestuur en dagelijks bestuur

Afdeling III. Overschrijding van het doel

Art. 526 anno 2007:

De vennootschap is verbonden door de handelingen van de raad van bestuur, van de bestuurders die overeenkomstig artikel 522, § 2, de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, van de leden van het directiecomité of van de personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen, zelfs indien die handelingen buiten haar doel liggen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.

2747.com / law / recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht