Belgisch Wetboek van Vennootschappen
De naamloze vennootschap - Organen: Bestuur en dagelijks bestuur
Afdeling III. Overschrijding van het doel

Art. 526
De vennootschap is verbonden door de handelingen van de raad van bestuur, van de bestuurders die overeenkomstig artikel 522, § 2, de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, van de leden van het directiecomité of van de personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen, zelfs indien die handelingen buiten haar doel liggen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.


Men stelt dus vast dat de vennootschap gebonden is, ook al heeft de vertegenwoordiger gehandeld buiten de perken van zijn mandaat. Het is in navolging van een Europese richtlijn uit 1973 dat het Belgisch Vennootschapsrecht in die zin werd aangepast. De gedachte achter de Europese eenmaking was dat het eenvoudig moet zijn om een bindend contract af te sluiten met een vennootschap en dat allerlei bevoegdheidsbeperkingen van de vertegenwoordiger van de vennootschap opsporen te ingewikkeld is.
In het Burgerlijk Recht  moet de lastgever alleen de verbintenissen uitvoeren die werden aangegaan binnen de perken van de volmacht (art. 1998 BW).

Artikel 526 is ook van toepassing op de commanditaire vennootschap op aandelen (art. 657 W.Venn.)