Het doel van een vennootschap

Vermelding in de statuten

Het doel van een vennootschap wordt vermeld in de statuten. Om het doel te wijzigen is het noodzakelijk de statuten te wijzigen.

Verslag van de zaakvoerder(s) (of de raad van bestuur)

De raad van bestuur dient een verslag op te maken over de noodzakelijkheid van de uitbreiding van het maatschappelijk doel der vennootschap.

Staat van actief en passief

Er moet tevens staat der actieve en passieve toestand der vennootschap worden opgemaakt. Deze mag maximaal 3 maanden oud zijn.

Deze 2 documenten zullen gehecht worden aan het verslag van de algemene vergadering.

bron: Wetboek vennootschappen

Onderafdeling II. - Wijziging van het doel.
Art. 287. Indien de statutenwijziging betrekking heeft op het doel van de vennootschap, moet het bestuursorgaan de voorgestelde wijziging omstandig verantwoorden in een verslag dat in de agenda vermeld wordt. Bij dat verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld. De commissarissen brengen afzonderlijk verslag uit over die staat. Een afschrift van deze verslagen wordt verzonden overeenkomstig artikel 269.
Het ontbreken van deze verslagen heeft de nietigheid van de beslissing van de algemene vergadering tot gevolg.
De algemene vergadering kan over een wijziging van het doel alleen dan geldig beraadslagen en besluiten, wanneer de aanwezigen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.
Is de laatste voorwaarde niet vervuld, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige vennoten vertegenwoordigde deel van het kapitaal.
Een wijziging is alleen dan aangenomen wanneer zij ten minste vier vijfde van de stemmen heeft gekregen.

Het handelsregister