Doelswijziging in een NV anno 1997

Aan de akte worden aangehecht:
- verslag van het bestuurorgaan;
- staat van actief en passief

 

2747.com / law / .. Belgie

contact

Notarieel recht

Vennootschapsrecht

Burgerlijk recht

Fiscaal recht

 

Model

TEN JARE NEGENTIENHONDERD ZEVENENNEGENTIG.
Op
om
Ten kantore ... te ...
Voor ons, ... , Notaris, verblijvende te ....
WERD GEHOUDEN :
De buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "...", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te ...

ZIJN AANWEZIG :
1.
2.

...

De vergadering stelt vast en erkent dat zij als agenda heeft:

Goedkeuring van het verslag opgemaakt door de bestuurders over de noodzakelijkheid van de uitbreiding van het maatschappelijk doel der vennootschap. Dit verslag zal aan deze akte gehecht blijven en er samen mee worden geregistreerd ;

Goedkeuring van de staat der actieve en passieve toestand der vennootschap opgemaakt op ... Deze staat wordt aan onderhavige akte gehecht en zal er samen mee geregistreerd worden.

Wijziging van artikel ... van de statuten der vennootschap houdende uitbreiding van het maatschappelijk doel als volgt:
Het rationeel en oordeelkundig beheer en behoud, in de ruimste zin van het woord, van een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen ;
voor eigen rekening of voor rekening van derden, bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen;
het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden.

Vervolgens behandelt de vergadering de punten van de agenda en na beraadslaging neemt zij volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen :

Eerste beslissing:
Goedkeuring van het verslag opgemaakt door de bestuurders over de noodzakelijkheid van de uitbreiding van het maatschappelijk doel der vennootschap. Dit verslag zal aan deze akte gehecht blijven en er samen mee worden geregistreerd ;
Goedkeuring van de staat der actieve en passieve toestand der vennootschap opgemaakt op ... Deze staat wordt aan onderhavige akte gehecht en zal er samen mee geregistreerd worden.

Artikel drie van de statuten van de vennootschap wordt uitgebreid met als volgt :
Het rationeel en oordeelkundig beheer en behoud, in de ruimste zin van het woord, van een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen ;
voor eigen rekening of voor rekening van derden, bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen;
het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden.

De agenda afgehandeld zijnde wordt de vergadering geheven om ...

WAARVAN AKTE.

...