Benoemingen in vennootschappen

In de bvba

In een bvba kan men een statutaire zaakvoeder benoemen. Aangezien de statuten niet met gewone meerderheid kunnen gewijzigd worden, zal deze zaakvoeder niet bij gewone meerderheid ontslagen kunnen worden zonder reden.

Tot statutaire zaakvoerder wordt benoemd:
...
Na het overlijden van ..., voornoemd, wordt tot statutaire zaakvoerder benoemd:
...
... en ... verklaren beiden te aanvaarden en bevestigen dat zij niet getroffen zijn door een besluit dat zich daartegen verzet.
Het ambt van iedere zaakvoerder zal onbezoldigd uitgeoefend worden, tenzij de algemene vergadering beslist toch een bezoldiging toe te kennen.

In een bvba kan men ook zaakvoeders laten benoemen buiten de stauten, gewoon door een besluit van de algemene vergadering bij meerderheid genomen. Dit besluit moet niet bij notariele akte, maar dienst wel gepubliceerd te worden in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

In de nv

Bestuurders kunnen maximaal voor een periode van 6 jaren benoemd worden. Zij kunnen wel in de oprichtingsakte benoemd worden, maar niet in de statuten. Bestuurders moeten steeds onmiddellijk afzetbaar zijn door de algemene vergadering.

 

2747.com / law / company / appointment

contact

Notarieel recht Burgerlijk recht