NotatiŰle akte

Voor een aantal vennootschapsvormen zoals nv, bvba en cvba, moeten de statuten steeds bij notariŰle akte worden vastgesteld. Dit voor zowel de oprichtingsakte als de latere statutenwijzigingen.

Geco÷rdineerde versie van de statuten

Van de statuten moet steeds een geco÷rdineerde versie bestaan. Deze is te vinden in het vennootschapsdossier op de griffie van de rechtbank van koophandel.

Neerlegging op de griffie van de rechtbank van koophandel

Moeten neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel en bekendgemaakt worden in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad :

- de uittreksels uit de oprichtingsakte van vennootschappen, met alle verplichte vermeldingen (artikelen 69 en 72 van het Wetboek van Vennootschappen)

Maar moeten eveneens neergelegd worden, met een vermelding bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, na iedere statutenwijziging :
- de akten die de oprichtingsakte wijzigen, en die niet onderworpen zijn aan publicatie bij uittreksel en,
- de bijgewerkte en geco÷rdineerde tekst van de statuten, samen met een stuk dat de datum van de bekendmaking van de oprichtingsakte en van de akten tot wijziging van de statuten vermeldt;


de griffie van de Rechtbank van Koophandel

Dit is het loket waar ondernemingen terecht kunnen voor al hun zaken.

de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad

Bij de neerlegging van de vereiste stukken op de griffie van de rechtbank van koophandel zal men een cheque voegen. Deze cheque dient op de publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad te betalen. De griffie zal zelf verder zorgen dat deze cheque wordt doorgegeven aan het Belgisch Staatsblad.

Sanctie


Indien de bestuurders nalaten de vermeldingen te doen in akten of uittreksels van akten, zoals voorgeschreven door artikel 69, worden zij gestraft met een geldboete van vijftig tot tienduizend frank (te indexeren !) (artikel 91).
Een gelijkaardige strafrechtelijke sanctie is voorzien in artikel 90 ten laste van bestuurders en zaakvoerders "die de bijgewerkte volledige tekst van de statuten van hun vennootschap niet binnen een termijn van drie maanden te rekenen van de datum van de akten hebben neergelegd overeenkomstig artikel 75".
Deze bepalingen zijn duidelijk en geven geen aanleiding tot discussie. Zij zijn van toepassing op alle soorten vennootschappen, met uitzondering van de economische samenwerkingsverbanden en de Belgische filialen van buitenlandse vennootschappen.
Deze verplichtingen gelden voor bestuurders. De inbreuk kan dus bijvoorbeeld niet gepleegd worden door een lid van het directiecomitÚ, tenzij deze laatste bovendien de hoedanigheid van bestuurder heeft, of de facto de functie van bestuurder uitoefent.

In de praktijk zal de notaris die de akte opstelde voor de neerlegging zorgen.

bron: Wetboek vennootschappen

HOOFDSTUK III. - Strafbepalingen.
Art. 90. De bestuurders of zaakvoerders die de bijgewerkte volledige tekst van de statuten van hun vennootschap niet binnen een termijn van drie maanden te rekenen van de datum van de akten hebben neergelegd overeenkomstig artikel 75, worden gestraft met geldboete van vijftig frank tot tienduizend frank.
Dit artikel is niet van toepassing op de economische samenwerkingsverbanden.
Art. 91. Worden gestraft met geldboete van vijftig frank tot tienduizend frank :
1░ de personen belast met het bestuur van een bijkantoor in BelgiŰ die een van de verplichtingen bedoeld in de artikelen 81 tot 87 niet nakomen;
2░ zij die nalaten de vermeldingen te doen in de akten of ontwerpen van akten van vennootschappen, in de volmachten of intekeningen, zoals voorgeschreven door artikel 69;
3░ de oprichters van een economisch samenwerkingsverband, opgericht zonder dat de vermeldingen bedoeld in artikel 70, 1░ tot 5░, 7░ en 8░, in de overeenkomst tot oprichting van het economisch samenwerkingsverband voorkomen.
Worden gestraft met gevangenisstraf van een maand tot een jaar en met geldboete van vijftig frank tot tienduizend frank of met een van die straffen alleen, de zaakvoerders, bestuurders of vereffenaars die met een bedrieglijk oogmerk een van de voorschriften van de artikelen 81 tot 87 overtreden.

Belgie