articles

Aanpassing statuten tegen uiterlijk 1 oktober 2005

Wet van 9 maart 2004 tot wijziging van de overgangsregeling van de wet van 7 mei 1999 houdende het Wetboek van vennootschappen, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 19 maart 2004 (B.S. 19.03.2004, ed. 4, blz. 16008) De wet is retroactief in werking getreden op 5 februari 2004.

Het gewijzigde artikel 24 van de wet van 7 mei 1999 houdende het Wetboek van vennootschappen luidt nu als volgt:
ďArt. 24. De bestaande venootschappen moeten hun statuten aanpassen aan het Wetboek van vennootschappen tegen uiterlijk 1 oktober 2005. Zolang de statuten niet zijn aangepast, zal elke statutaire clausule die verwijst naar bepalingen die door deze wet opgeheven zijn of waarvan de nummering door de invoering van het Wetboek van vennootschappen gewijzigd werd, met behulp van de bijgevoegde concordantietabel gelezen worden als een verwijzing naar de nieuwe nummering van deze teksten. Wanneer de statuten niet tegen uiterlijk 1 oktober 2005 werden aangepast aan het Wetboek van vennootschappen, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.Ē.

.

Belgium