Voltallige aanwezigheid op de AV van een vennootschap

Wanneer alle aandeelhouders van een vennootschap aanwezig zijn, zal de algemene vergadering geldig kunnen beraadslagen zonder dat de aandeelhouders voorafgaand moeten zijn opgeroepen geweest.

Aanwezigheidslijst

Een aparte aanwezigheidslijst is niet verplicht. Wel zal de notaris de voltallige aanwezigheid van de aandeelhouders vaststellen in zijn notarieel verslagschrift van de algemene vergadering.

 

2747.com / law / .. Belgie

contact

Publiek recht

Fiscaal recht

Burgerlijk recht

Vennootschapsrecht

 

Uit het verslagschrift van een algemene vergadering

Zijn alhier tegenwoordig :

1. De heer ..., wonende te ... eigenaar van honderd vijfentwintig aandelen

2. Mevrouw ..., wonende .... eigenares van honderd vijfentwintig aandelen

----

Samen : tweehonderdvijftig aandelen, zijnde het totaal aantal aandelen van de vennootschap.

BUREAU

De vergadering worddt geopend om zeventien uur dertig minuten onder voorzitterschap van de heer ..., voornoemd. De voorzitter duidt aan als secretaresse, mevrouw ..., voornoemd. De vergadering kiest als stemopnemer, mevrouw ..., voornoemd.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt de instrumenterende notaris bij akte vast te stellen dat :

A. De vergadering van vandaag volgende agenda heeft : .....

B. Er blijkt dat alle aandeelhouders, in het bezit van geheel het maatschappelijk kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zodat deze vergadering regelmatig is samengesteld en geldig kan beraadslagen over alle punten van de agenda, zonder het bewijs te moeten leveren dat alle formaliteiten van bijeenroeping vervuld werden.

Nadat alle leden van de vergadering met deze uiteenzetting hebben ingestemd, legt de voorzitter volgende beslissingen ter stemming.

Vervolgens behandelt de vergadering de punten van de agenda, en na beraadslaging neemt zij de hiernavolgende beslisingen met eenparigheid van stemmen :

Eerste beslissing :