Wetboek van Vennootschappen

BOEK VII. - De co÷peratieve vennootschap

TITEL I. - Bepalingen gemeenschappelijk aan alle co÷peratieve vennootschappen.

HOOFDSTUK V. - Organen en controle.

Afdeling I. - Bestuur

Afdeling II. - Algemene vergadering van vennoten

Afdeling III. - Controle

Art. 385. anno 2006:

In afwijking van artikel 166, kunnen de statuten bepalen dat de onderzoeks- en controlebevoegdheden van de individuele vennoten worden overgedragen aan ÚÚn of meer met de controle belaste vennoten. Deze controlerende vennoten worden benoemd door de algemene vergadering der vennoten. Zij mogen in de vennootschap geen andere taak uitoefenen of enig ander mandaat aanvaarden. Zij kunnen zich laten vertegenwoordigen door een externe accountant. De vergoeding van de externe accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar instemming werd benoemd of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de externe accountant meegedeeld aan de vennootschap.

HOOFDSTUK VI. - Duur en ontbinding.

 

2747.com / law / vennootschapsrecht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht

 

 

2747.com / law / recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht