De bankrekening van een vennootschap

Bevestiging van de storting van het kapitaal vanaf 2006

De instrumenterende notaris bevestigt dat een bedrag van ... euro voorafgaandelijk aan de oprichting overeenkomstig artikel 224 (bvba) / 339 (cvba) / 449 (nv en Comm.V.A.) van het Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd werd op een bijzondere rekening nummer ... bij de ... bank, zoals blijkt uit een door voormelde financiele instelling op ... afgeleverd attest, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.

Aanhechting van het bankattest aan de oprichtingsakte voor 2006

De oprichters verklaren en erkennen dat elk der aandelen volgestort zijn ten belope van tweeŽnzestig euro (62 euro).
De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van zesduizend tweehonderd euro (6.200 EUR).
Het geheel van de inbreng in speciŽn werd gedeponeerd overeenkomstig artikel 224 van het Wetboek van Vennootschappen voorafgaandelijk dezer op een bijzondere rekening geopend ten name van de vennootschap in oprichting bij de ... Bank, ... te B-1000 Brussel, op rekening nummer ...- ....- ..... Een bewijs van deze deponering werd afgegeven door voornoemde instelling en zal aan deze akte gehecht blijven.

 

2747.com / law / / / Belgie

contact

Notarieel recht Burgerlijk recht

 

Inzake NV en Commanditaire vennootschap op aandelen

Artikel 449 Belgische Wetboek van vennootschappen anno 2006:
In geval van inbreng in geld, te storten bij het verlijden van de akte, wordt dat geld vůůr de oprichting van de vennootschap bij storting of overschrijving gedeponeerd op een bijzondere rekening, ten name van de vennootschap in oprichting geopend bij De Post (Postcheque) of bij een in BelgiŽ gevestigde kredietinstelling die geen gemeentespaarkas is en waarop de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen van toepassing is. Een bewijs van die deponering wordt overhandigd aan de instrumenterende notaris.

De bijzondere rekening wordt uitsluitend ter beschikking gehouden van de op te richten vennootschap. Over die rekening kan alleen worden beschikt door personen die bevoegd zijn om de vennootschap te verbinden, en eerst nadat de optredende notaris aan de instelling bericht heeft gegeven van het verlijden van de akte.

Indien de vennootschap niet binnen drie maanden na de opening van de bijzondere rekening is opgericht, wordt het geld teruggegeven aan de deposanten die erom verzoeken.

Art. 449 W. Venn. zoals gewijzigd bij art. 22 W. 14 december 2005 (B.S., 28 december 2005, err., B.S., 17 februari 2006 (tweede uitg.))

 

Inzake de Cooperatieve vennootschap met Beperkte aansprakelijkheid

Artikel 339 Belgische Wetboek van vennootschappen anno 2006:
In geval van inbreng in geld, te storten bij het verlijden van de akte, wordt dat geld vůůr de oprichting van de vennootschap bij storting of overschrijving gedeponeerd op een bijzondere rekening, geopend op naam van de vennootschap in oprichting bij De Post (Postcheque) of bij een in BelgiŽ gevestigde kredietinstelling die geen gemeentespaarkas is en waarop de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen van toepassing is. Een bewijs van die deponering wordt overhandigd aan de instrumenterende notaris.

De bijzondere rekening wordt uitsluitend ter beschikking gehouden van de op te richten vennootschap. Over die rekening kan alleen worden beschikt door personen die bevoegd zijn de vennootschap te verbinden, en pas nadat de optredende notaris aan de instelling bericht heeft gegeven van het verlijden van de akte.

Indien de vennootschap niet binnen drie maanden na de opening van de bijzondere rekening is opgericht, wordt het geld teruggegeven aan de deposanten die erom verzoeken.

Art. 224 W. Venn. zoals gewijzigd bij art. 22 W. 14 december 2005 (B.S., 28 december 2005, err., B.S., 17 februari 2006 (tweede uitg.))

 

Inzake de BVBA

Artikel 224 Belgische Wetboek van vennootschappen anno 2006:
In geval van inbreng in geld, te storten bij het verlijden van de akte, wordt dat geld vůůr de oprichting van de vennootschap bij storting of overschrijving gedeponeerd op een bijzondere rekening, geopend op naam van de vennootschap in oprichting bij De Post (Postcheque) of bij een in BelgiŽ gevestigde kredietinstelling die geen gemeentespaarkas is en waarop de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen van toepassing is. Een bewijs van die deponering wordt overhandigd aan de instrumenterende notaris.

De bijzondere rekening wordt uitsluitend ter beschikking gehouden van de op te richten vennootschap. Over die rekening kan alleen worden beschikt door personen die bevoegd zijn de vennootschap te verbinden, en pas nadat de optredende notaris aan de instelling bericht heeft gegeven van het verlijden van de akte.

Indien de vennootschap niet binnen drie maanden na de opening van de bijzondere rekening is opgericht, wordt het geld teruggegeven aan de deposanten die erom verzoeken.

Art. 224 W. Venn. zoals gewijzigd bij art. 22 W. 14 december 2005 (B.S., 28 december 2005, err., B.S., 17 februari 2006 (tweede uitg.))