In de statuten kan men het dagelijks bestuur van een naamloze vennootschap opdragen aan 1 of meer personen.

 

in de naamloze vennootschap

afgevaardigd bestuurder

Afdeling II. - Dagelijks bestuur.
Art. 525. Het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, mogen worden opgedragen aan een of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk optreden.
Hun benoeming, ontslag en bevoegdheid worden geregeld bij de statuten. Beperkingen van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien van het dagelijks bestuur kunnen aan derden echter niet worden tegengeworpen, zelfs indien ze openbaar zijn gemaakt.
De bepaling dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meer personen die alleen of gezamenlijk optreden, kan aan derden worden tegengeworpen onder de voorwaarden bepaald in artikel 76.

Volmachten

De vennootschap kan ook steeds vertegenwoordigd worden door volmachtdragers. Een algemene volmacht is evenwel niet mogelijk.