De Naamloze Vennootschap
Titel IV. - Organen:  Hoofdstuk I. - Bestuur en dagelijks bestuur
Afdeling I. - Raad van bestuur

Onderafdeling II. - Bevoegdheid en werkwijze


Art. 521. De bestuurders vormen een college.

  In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur, ingeval de statuten dat toestaan, worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

  Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening, de aanwending van het toegestane kapitaal of in enig ander geval dat door de statuten is uitgesloten.

Art. 522.