De Naamloze Vennootschap
Titel IV. - Organen:  Hoofdstuk I. - Bestuur en dagelijks bestuur

Afdeling I. - Raad van bestuur

Onderafdeling I. - Statuut van de bestuurders

art. 517 : Natuurlijke of rechtspersonen, al danniet bezoldigd

art. 518 : Bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering

art. 519 : Cooptatie van bestuurders

art. 520 : Herbenoembaarheid

Onderafdeling II. - Bevoegdheid en werkwijze

art. 521 : De bestuurders vormen een college

art. 522 : Bevoegdheid, bevoegdheidsbeperking, directiecomite, ...

art. 523 : Belangenconflict

art. 524 : Belangenconflict genoteerde vennootschap