business law in Belgium
Wetboek van vennootschappen
Boek VI. - De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Titel V. - Kapitaal
Hoofdstuk I. - Kapitaalverhoging: Afdeling II. - Kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in geld:

Onderafdeling I. - Voorkeurrecht

Art. 309. De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, moeten eerst aangeboden worden aan de vennoten, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.
  De houders van aandelen zonder stemrecht bezitten een voorkeurrecht bij de uitgifte van nieuwe aandelen met of zonder stemrecht, behalve wanneer de kapitaalverhoging geschiedt door de uitgifte van twee evenredige schijven van aandelen, de ene met stemrecht en de andere zonder stemrecht, met dien verstande dat de eerste bij voorkeur wordt aangeboden aan de houders van aandelen met stemrecht en de tweede aan de houders van aandelen zonder stemrecht.

Art. 310.