Wetboek van Vennootschappen

Boek VIII. - De naamloze vennootschap - TITEL V. - Kapitaal. - Hoofdstuk I. - Kapitaalverhoging.

Afdeling II. - Kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in geld.

Onderafdeling III. - Storting van de inbreng in geld.

Art. 600. In geval van inbreng in geld, te storten bij het verlijden van de akte die de kapitaalverhoging vaststelt, wordt dat geld tevoren bij storting of overschrijving gedeponeerd op een bijzondere rekening, ten name van de vennootschap geopend bij De Post (Postchèque) of bij een in België gevestigde kredietinstelling die geen gemeentespaarkas is en waarop de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen van toepassing is. (Een bewijs van die deponering wordt overhandigd aan de instrumenterende notaris.) W 2005-12-14/35, art. 22, 026; Inwerkingtreding : 07-01-2006

De bijzondere rekening wordt uitsluitend ter beschikking gehouden van de vennootschap. Over die rekening kan alleen worden beschikt door personen die bevoegd zijn om de vennootschap te verbinden, en eerst nadat de optredende notaris aan de instelling bericht heeft gegeven van het verlijden van de akte.

Indien de verhoging niet tot stand is gekomen binnen drie maanden na de opening van de bijzondere rekening, worden de gelden teruggegeven aan de deposanten die erom verzoeken.

 

2747.com / law / recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht