Wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen
Titel I. Verenigingen zonder winstoogmerk

Hoofdstuk I. Belgische verenigingen zonder winstoogmerk


Artikel 20 Vzw-wet anno 2007:

De algemene vergadering kan de ontbinding van de vereniging alleen uitspreken onder dezelfde voorwaarden als die welke betrekking hebben op de wijziging van het doel of de doeleinden van de vereniging.

  Artikel 8, vierde lid, is van overeenkomstige toepassing.