Verenigingen

Vereniging zonder winstoogmerk (VZW)

Definitie

De vereniging zonder winstoogmerk is die, welke niet nijverheids- of handelszaken drijft en welke niet tracht een stoffelijk voordeel aan haar leden te verschaffen.

Inkomstenbelasting

Aangezien deze verenigingen niet tot doel hebben winst te maken, zijn ze ook niet onderorpen aan de inkomstenbelasting.

Toch betalen vzw's die voor meer dan 25.000 euro aan goederen bezitten een jaarlijke taxe van 0,17 %  Hiervoor moet aangifte gedaan worden op het kantoor der successierechten van hun zetel.

Internationale verenigingen zonder winstoogmerk (IVZW)

Ingevoegd bij wet van 2 mei 2002, BS, 18 oktober 2002.

Titel III. - Internationale verenigingen zonder winstoogmerk
Art. 46. - Onder de voorwaarden en binnen de grenzen bepaald in deze wet, kan, door de Koning, rechtspersoonlijkheid worden verleend aan verenigingen toegankelijk voor Belgen en vreemdelingen, die hun zetel in België hebben en die een niet-winstgevend doel van internationaal nut nastreven, voor zover hun doel of hun activiteiten niet strijdig zijn met de wet of met de openbare orde.
Een internationale vereniging zonder winstoogmerk is die welke niet nijverheids- of handelszaken drijft en welke niet tracht een stoffelijk voordeel aan haar leden te verschaffen.

Art. 47. - § 1. Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen en andere stukken uitgaande van een internationale vereniging zonder winstoogmerk waaraan rechtspersoonlijkheid is verleend, moeten de naam ervan vermelden, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden " internationale vereniging zonder winstoogmerk " of door de afkorting " IVZW ", alsook het adres van de zetel ervan.
§ 2. Alleen de internationale verenigingen zonder winstoogmerk die overeenkomstig de bepalingen van deze titel of onder de wet van 25 oktober 1919 tot verlening van de rechtspersoonlijkheid aan de internationale verenigingen met menslievend, godsdienstig, wetenschappelijk, artistiek of pedagogische doel, geldig zijn opgericht, mogen de naam " internationale vereniging zonder winstoogmerk " voeren. Bij niet naleving van deze vereiste door een entiteit die al dan niet rechtspersoonlijkheid bezit, kan elke belanghebbende een vordering tot naamswijziging instellen bij de rechtbank van eerste aanleg van het arrondissement waar die entiteit haar zetel heeft.


Art. 48. - De statuten moeten volgende gegevens vermelden :
1° de naam van de internationale vereniging zonder winstoogmerk en het adres van haar zetel;
2° de precieze omschrijving van het doel of de doeleinden waarvoor zij is opgericht, alsook de activiteiten die zij beoogt om dat doel of die doeleinden te bereiken;
3° de voorwaarden en de formaliteiten betreffende toetreding en uittreding van de leden en, in voorkomend geval, van de leden van de verschillende categorieën;
4° de rechten en verplichtingen van de leden en, in voorkomend geval, van de leden van de verschillende categorieën;
5° de bevoegdheden van het algemeen leidinggevend orgaan van de internationale vereniging zonder winstoogmerk, en de wijze van bijeenroeping en van besluitvorming ervan, alsook de voorwaarden waaronder haar beslissingen aan de leden ter kennis worden gebracht;
6° de bevoegdheden van het bestuursorgaan van de internationale vereniging zonder winstoogmerk, en de wijze van bijeenroeping en van besluitvorming ervan, de wijze van benoeming, van ambtsbeëindiging en van afzetting van de bestuurders, hun mimimumaantal, de duur van hun mandaat, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij deze uitoefenen, alsook de wijze van aanwijzing van de personen bevoegd om de vereniging te verbinden tegenover derden en haar in handelingen en in rechtsvorderingen te vertegenwoordigen;
7° de voorwaarden voor statutenwijziging, voor ontbinding en vereffening van de vereniging en de bestemming van het vermogen van de internationale vereniging zonder winstoogmerk. Bij ontbinding moet dit tot een belangenloos doel worden aangewend.
Deze statuten worden bij authentieke of bij onderhandse akte vastgesteld. In dat laatste geval volstaan twee originelen, niettegenstaande het bepaalde in artikel 1325 van het Burgerlijk Wetboek.

Art. 49. - De internationale vereniging zonder winstoogmerk is aansprakelijk voor fouten die kunnen worden toegerekend aan haar aangestelden en aan de organen waardoor zij handelt.
De bestuurders en de dagelijkse bestuurders zijn niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de internationale vereniging zonder winstoogmerk. Zij zijn alleen verantwoordelijk voor de vervulling van de hun opgedragen taak en aansprakelijk voor de tekortkomingen in hun bestuur.
De leden gaan in deze hoedanigheid geen enkele persoonlijke verplichting aan inzake de verbintenissen die de internationale vereniging zonder winstoogmerk aangaat.

Art. 50. - § 1. De statuten worden meegedeeld aan de minister die bevoegd is voor Justitie met het verzoek rechtspersoonlijkheid te verlenen en de statuten goed te keuren.
De internationale vereniging zonder winstoogmerk verkrijgt rechtspersoonlijkheid op de datum van het koninklijk besluit waarbij zij wordt erkend.
§ 2. Niettemin kunnen in naam van de internationale vereniging zonder winstoogmerk verbintenissen worden aangegaan vooraleer zij rechtspersoonlijkheid bezit. Tenzij anders is overeengekomen, zijn zij die in enigerlei hoedanigheid dergelijke verbintenissen aangaan, daarvoor persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk, behalve wanneer de internationale vereniging zonder winstoogmerk binnen twee jaar na het ontstaan van de verbintenis rechtspersoonlijkheid heeft verkregen en zij bovendien die verbintenissen binnen zes maanden na verkrijging van de rechtspersoonlijkheid heeft overgenomen. Verbintenissen overgenomen door de internationale vereniging zonder winstgevend doel worden geacht van het begin af door de internationale vereniging zonder winstoogmerk te zijn aangegaan.
§ 3. Elke wijziging van de gegevens vermeld in artikel 48, eerste lid, 2°, moet door de Koning worden goedgekeurd. Andere wijzigingen aan de statuten moeten worden meegedeeld aan de minister die bevoegd is voor Justitie of aan zijn vertegenwoordiger en door één van hen worden aanvaard onder de voorwaarden en binnen de grenzen bepaald in deze wet.

Art. 51. - § 1. Op de Federale Overheidsdienst Justitie wordt een dossier gehouden voor iedere internationale vereniging zonder winstoogmerk bedoeld in de artikelen 46 en 58.
§ 2. Worden neergelegd in dat dossier :
- de statuten en hun wijzigingen;
- de gecoördineerde tekst van de statuten na hun wijziging;
- de akten betreffende de benoeming, de afzetting en de ambtsbeëindiging van de bestuurders en, in voorkomend geval, van de personen gemachtigd om de internationale vereniging zonder winstoogmerk te vertegenwoordigen; deze akten vermelden de naam, de voornamen, de woonplaats of, ingeval het een rechtspersoon betreft, de naam, de rechtsvorm en de zetel, en vermelden de omvang van de bevoegdheden van die personen, alsook de wijze waarop zij deze uitoefenen;
- de beslissingen die de ontbinding en de vereffening van de internationale vereniging zonder winstoogmerk vaststellen;
- de jaarrekening van de internationale vereniging zonder winstoogmerk opgesteld overeenkomstig artikel 53.
§ 3. Worden op kosten van de belanghebbenden bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad :
- de statuten en hun wijzigingen;
- de akten betreffende de benoeming, de afzetting en de ambtsbeëindiging van de bestuurders en, in voorkomend geval, van de personen gemachtigd om de internationale vereniging zonder winstoogmerk te vertegenwoordigen; deze akten verduidelijken de omvang van de bevoegheden van die personen, alsook de wijze waarop zij deze uitoefenen;
- de beslissingen betreffende de ontbinding en de vereffening van de internationale vereniging zonder winstoogmerk.
§ 4. De Koning bepaalt de voorwaarden en de wijze van samenstelling van het dossier en de wijze waarop het kan worden geraadpleegd.
§ 5. De akten, documenten en beslissingen waarvan de neerlegging krachtens deze titel is voorgeschreven, kunnen aan derden niet worden tegengeworpen dan vanaf de dag dat zij zijn neergelegd of, indien ook de bekendmaking ervan krachtens deze titel is voorgeschreven, vanaf de dag dat zij in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad zijn bekendgemaakt, tenzij indien de internationale vereniging zonder winstoogmerk aantoont dat die derden er tevoren kennis van hadden.
Derden kunnen zich niettemin beroepen op akten, documenten en beslissingen die nog niet neergelegd of bekendgemaakt zijn.
In geval van tegenstrijdigheid tussen de neergelegde tekst en die welke in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt is, kan deze laatste niet worden tegengeworpen aan derden. Die derden kunnen er zich echter wel op beroepen, tenzij de internationale vereniging zonder winstoogmerk aantoont dat zij kennis hadden van de neergelegde tekst.

Art. 52. - Elke vordering ingesteld door internationale verenigingen zonder winstoogmerk die de formaliteiten omschreven in artikel 51 niet in acht hebben genomen, wordt opgeschort. De rechter bepaalt een termijn waarin de internationale vereniging zonder winstoogmerk deze verplichtingen moet nakomen. Ingeval de internationale vereniging zonder winstoogmerk nalaat zulks binnen die termijn te doen, is de vordering niet ontvankelijk.

Art. 53. - § 1. Ieder jaar maakt het bestuursorgaan de jaarrekening van het voorbije boekjaar op, overeenkomstig dit artikel, alsook de begroting van het volgende boekjaar. Het algemeen leidinggevend orgaan keurt de jaarrekening en de begroting tijdens zijn eerstvolgende vergadering goed.
§ 2. Internationale verenigingen zonder winstoogmerk voeren een vereenvoudigde boekhouding, overeenkomstig een model vastgesteld door de Koning, die ten minste betrekking heeft op mutaties in contant geld of op de rekeningen.
§ 3. Internationale verenigingen zonder winstoogmerk houden evenwel een boekhouding en maken hun jaarrekeningen op overeenkomstig de bepalingen van de wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van de ondernemingen indien zij bij de afsluiting van het boekjaar ten minste twee van de drie hiernavolgende drempels bereiken :
1° een jaargemiddelde van 5 werknemers, uitgedrukt in voltijdse equivalenten die zijn ingeschreven in het personeelsregister gehouden overeenkomstig het koninklijk besluit nr. 5 van 23 oktober 1978 betreffende het bijhouden van sociale documenten;
2° totale ontvangsten van 250.000 EUR, exclusief de belasting over de toegevoegde waarde, met uitzondering van buitengewone ontvangsten;
3° een balanstotaal van 1.000.000 EUR.
De Koning past de verplichtingen die voor deze internationale verenigingen zonder winstoogmerk voortvloeien uit voornoemde wet van 17 juli 1975 aan, rekening houdend met de bijzondere aard van hun activiteiten en hun wettelijk statuut. De Koning kan de bovenvermelde bedragen aanpassen aan de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen.
§ 4. De §§ 2 en 3 zijn niet van toepassing op internationale verenigingen zonder winstoogmerk die wegens de aard van hun hoofdactiviteit onderworpen zijn aan bijzondere regels betreffende het houden van hun boekhouding en betreffende hun jaarrekening voor zover deze regels minstens gelijkwaardig zijn aan die voorzien op grond van deze wet.
§ 5. De internationale verenigingen zonder winstoogmerk moeten de controle op hun financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, ten aanzien van de wet en de statuten, van de in de jaarrekening weer te geven verrichtingen, aan één of meer commissarissen opdragen indien het jaargemiddelde 100 werknemers uitgedrukt in voltijdse equivalenten te boven gaat of indien de IVZW ten minste twee van de volgende criteria overschrijdt :
1° een jaargemiddelde van 50 personen uitgedrukt in voltijdse equivalenten die zijn ingeschreven in het personeelsregister gehouden overeenkomstig het koninklijk besluit nr. 5 van 23 oktober 1978 betreffende het bijhouden van sociale documenten;
2° totale ontvangsten van 6.250.000 EUR, exclusief de belasting over de toegevoegde waarde, met uitzondering van buitengewone ontvangsten;
3° een balanstotaal van 3.125.000 EUR.
De commissarissen worden benoemd door het bestuursorgaan onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der bedrijfsrevisoren.
De Koning kan de bovenvermelde bedragen aanpassen aan de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen.

Art. 54. - Met uitzondering van de handgiften behoeftigt elke gift onder de levenden of bij testament aan een internationale vereniging zonder winstoogmerk machtiging door de Koning. Machtiging is evenwel niet vereist voor de aanneming van giften waarvan de waarde niet hoger is dan 100.000 EUR.
Het bedrag bedoeld in het eerste lid wordt op één januari van elk jaar aangepast aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand oktober van het voorbije jaar. Het indexcijfer van oktober 2001 geldt als basis.
De aanpassing van het bedrag geschiedt volgens de volgende formule : het nieuwe bedrag is gelijk aan het basisbedrag vermenigvuldigd met het nieuwe indexcijfer, gedeeld door het indexcijfer dat als basis wordt genomen. Het resultaat wordt naar het volgende tiende afgerond.
Het aangepaste bedrag wordt bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad uiterlijk op 15 december van elk jaar.
De machtiging kan alleszins niet worden verleend indien de internationale vereniging zonder winstoogmerk niet voldaan heeft aan artikel 51.

Art. 55. - Op verzoek van het openbaar ministerie of van iedere belanghebbende kan de ontbinding worden uitgesproken in de volgende gevallen :
1° aanwending van de middelen of de inkomsten van de internationale vereniging zonder winstoogmerk voor andere doeleinden dan het doel waarvoor zij is opgericht;
2° onvermogen;
3° afwezigheid van bestuur;
4° ernstige overtreding van de statuten, of overtreding van de wet of de openbare orde.

Art. 56. - Voorzover de statuten of het daartoe in de statuten aangewezen orgaan niet anders bepalen, benoemt de rechtbank van eerste aanleg op met redenen omkleed verzoek van het openbaar ministerie of van iedere belanghebbende de vereffenaars, wier handelingen worden geregeld in de artikelen 19 en 19bis .

Art. 57. - Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen en andere stukken uitgaande van een internationale vereniging zonder winstoogmerk die het voorwerp is geweest van een beslissing tot ontbinding, moeten de naam ervan vermelden, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden " internationale vereniging zonder winstoogmerk in vereffening ".
Hij die namens van een internationale vereniging zonder winstoogmerk in vereffening meewerkt aan een stuk bedoeld in het eerste lid waarop deze vermelding niet is aangebracht, kan persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor alle of voor een gedeelte van de daarin door de internationale vereniging zonder winstoogmerk aangegane verbintenissen.

Art. 58. - Internationale verenigingen die een niet-winstgevend doel van internationaal nut nastreven en die op geldige wijze in het buitenland zijn opgericht overeenkomstig de wet van de Staat waartoe zij behoren, kunnen in België een zetel van werkzaamheden openen. Een zetel van werkzaamheden is een duurzame inrichting zonder afzonderlijke rechtspersoonlijkheid waarvan de activiteiten in overeenstemming zijn met het doel van de internationale vereniging die een niet-winstgevend doel van internationaal nut nastreeft. Deze laatste verenigingen moeten artikel 51 in acht nemen.