Wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen
Titel I. Verenigingen zonder winstoogmerk

Hoofdstuk I. Belgische verenigingen zonder winstoogmerk

Art. 1 : geen handels- of nijverheidsactiviteit, geen stoffelijk voordeel voor leden

Art. 2 : Vermeldingen in de statuten - Art. 2bis: aansprakelijkheid - Art. 2ter: leden

Art. 3 : verkrijging van rechtspersoonlijkheid - verbintenissen voor een vzw in oprichting -nietigheid

Art. 4 : Besluit van de algemene vergadering

Art. 5
: Bijeenroeping algemene vergadering

Art. 6 : Bijeenroeping algemene vergadering

Art. 7 : Stemrecht

Art. 8 : Statutenwijziging

Art. 9 : Benoeming of de ambtsbeëindiging van de bestuurders, ..

Art. 10 : Ledenregister

Art. 11 : Verplichte vermeldingen

Art. 12 : Uittreding - uitsluiting

Art. 13 : Raad van Bestuur - Dagelijks bestuur

Art. 14 : Aansprakelijkheid voor fouten

Art. 15 : Aansprakelijkheid van (dagelijks) bestuurders

Art. 16 : Schenkingen

Art. 17 : Jaarrekening

Art. 18 : Gerechtelijke ontbinding

Art. 19 : Benoeming vereffenaar

Art. 20 : Vrijwillige ontbinding

Art. 21 : hoger beroep

Art. 22 : Bestemming van het actief na ontbinding

Art. 23 :

Art. 24 : Aanwending passief na aanzuivering passief

Art. 25 :

Art. 26 : Omzetting -

Wetsgeschiedenis