Wetboek van vennootschappen

Boek I. - Inleidende bepalingen

Boek II. - Bepalingen gemeenschappelijk aan alle vennootschappen

Boek III. - De maatschap, de tijdelijke handelsvennootschap en de stille handelsvennootschap

Boek IV. - Bepalingen gemeenschappelijk aan de rechtspersonen geregeld in dit wetboek

Boek V. - De vennootschap onder firma en de gewone commanditaire vennootschap

Boek VI. - De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Boek VII. - De coöperatieve vennootschap

Boek VIII. - De naamloze vennootschap

Boek IX. - De commanditaire vennootschappen op aandelen

Boek X. - Vennootschappen met een sociaal oogmerk

Boek XI. - Herstructurering van vennootschappen

Boek XII. - Omzetting van vennootschappen

Boek XIII. - De landbouwvennootschap

Boek XIV. - Het economisch samenwerkingsverband.

Boek XV. - Diverse bepalingen en overgangsbepalingen.
In English

Uitgebreidere inhoudstafel:

Boek I. - Inleidende bepalingen.

Vennootschap en rechtspersoonlijkheid - Definities - Algemene strafbepaling.

Boek II. - Bepalingen gemeenschappelijk aan alle vennootschappen

Algemene bepalingen - Verplichtingen van vennoten tegenover elkaar - De verschillende wijze waarop de vennootschap eindigt

Boek III. - De maatschap, de tijdelijke handelsvennootschap en de stille handelsvennootschap

Definities - Bewijs - Aansprakelijkheid van de vennoten - Vereffening.

Boek IV. - Bepalingen gemeenschappelijk aan de rechtspersonen geregeld in dit wetboek

Internationaal privaatrechtelijke bepalingen - Verbintenissen in naam van een vennootschap in oprichting - Organen - De naam van een vennootschap - Oprichting en openbaarmakingsformaliteiten - De jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening - De controle van de jaarrekening en van de geconsolideerde jaarrekening - Procedure en gevolgen van nietigheid van vennootschappen en van besluiten van de algemene vergadering - Ontbinding en vereffening - Rechtsvorderingen en verjaring.

Boek V. - De vennootschap onder firma en de gewone commanditaire vennootschap

Definities - Aansprakelijkheid - De overdracht van deelneming.

Boek VI. - De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Aard en kwalificatie - Oprichting - Effecten en hun overdracht en overgang - Organen (organen van bestuur en vertegenwoordiging, algemene vergadering van vennoten, vennootschapsvordering en minderheidsvordering, algemene vergadering van obligatiehouders) - Kapitaal (kapitaalverhoging, kapitaalvermindering, instandhouding van het kapitaal) - Duur en ontbinding - Strafbepalingen.

BOEK VII. - De coöperatieve vennootschap

Bepalingen gemeenschappelijk aan alle coöperatieve vennootschappen - Bepalingen eigen aan de coöperatieve vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid - Wijziging van de aansprakelijkheid van de vennoten van een coöperatieve vennootschap.

Boek VIII. - De naamloze vennootschap

Aard en kwalificatie - Oprichting - Effecten en hun overdracht en overgang - Organen (bestuur en dagelijks bestuur, algemene vergadering van aandeelhouders, vennootschapsvordering en minderheidsvordering, algemene vergadering van obligatiehouders) - Kapitaal (kapitaalverhoging, kapitaalvermindering, aflossing van het kapitaal, instandhouding van het kapitaal) - Geschillenregeling - Duur en ontbinding - Strafbepalingen.

Boek IX. - De commanditaire vennootschappen op aandelen


BOEK X. - Vennootschappen met een sociaal oogmerk

Boek XI. - Herstructurering van vennootschappen

Inleidende bepalingen en definities - De regeling inzake fusies, splitsingen en gelijkgestelde verrichtingen - Inbrengen van een algemeenheid of van een bedrijfstak - Overdrachten van een algemeenheid of van een bedrijfstak - Strafbepalingen.

Boek XII. - Omzetting van vennootschappen

Inleidende bepalingen - Formaliteiten die de beslissing tot omzetting van een vennootschap voorafgaan - Besluit tot omzetting - Aansprakelijkheid bij omzetting - Bepaling eigen aan de vennootschap onder firma - Strafbepalingen.

Boek XIII. - De landbouwvennootschap

Aard en kwalificatie - Oprichting en samenstelling van het kapitaal - Effecten en hun overdracht en overgang - Organen en controle - De winstverdeling - Ontbinding - Bepalingen van verschillende aard.

Boek XIV. - Het economisch samenwerkingsverband.

Aard en kwalificatie - Oprichting - Uittreding en uitsluiting - Bestuur en vertegenwoordiging - Ontbinding - Bijzondere verbods- en gebodsbepalingen - Strafbepalingen.

Boek XV. - Diverse bepalingen en overgangsbepalingen.

Diverse bepalingen - Overgangsbepalingen.

In 2004 werd in het wetboek van Vennootschappen de europese vennootschap ingevoegd als boek XV.

Wet van 7 MEI 1999. - WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN.

(Wetboek van Vennootschappen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad: 06-08-1999 - Inwerkingtreding : 06-02-2001)

2747.com / law / vennootschapsrecht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht