Wetboek van Vennootschappen

Boek IV. Bepalingen gemeenschappelijk aan de rechtspersonen geregeld in dit wetboek

Art. 55bis De bepalingen van dit boek zijn van toepassing op alle vennootschappen, voor zover ervan niet wordt afgeweken in de volgende boeken.

Titel I. Internationaal privaatrechtelijke bepalingen

Titel II. Verbintenissen in naam van een vennootschap in oprichting

Titel III. Organen

Hoofdstuk I. Vertegenwoordiging van vennootschappen
Hoofdstuk II. Regels van beraadslaging en sanctie

Titel IV. De naam van een vennootschap

Titel V. Oprichting en openbaarmakingsformaliteiten

Hoofdstuk I. Vorm van de oprichtingsakte

Hoofdstuk II. Openbaarmakingsformaliteiten

Hoofdstuk III. Strafbepalingen

Titel VI. De jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekeningTitel VII. De controle van de jaarrekening en van de geconsolideerde jaarrekening


Titel VIII. Procedure en gevolgen van nietigheid van vennootschappen en van besluiten van de algemene vergadering

Hoofdstuk I. Procedure en gevolgen van de nietigheid van vennootschappen en van overeengekomen wijzigingen in vennootschapsakten
Hoofdstuk II. Procedure en gevolgen van de nietigheid van besluiten van de algemene vergadering

Titel IX. Ontbinding en vereffening

Hoofdstuk I. Voorstel tot ontbinding
Hoofdstuk II. De gerechtelijke ontbinding van niet meer actieve vennootschappen
Hoofdstuk III. De vereffening
Hoofdstuk IV. Strafbepaling

Titel X. Rechtsvorderingen en verjaring