Belgische Wetboek van Vennootschappen

Boek IX. - De commanditaire vennootschappen op aandelen

Art. 654. De commanditaire vennootschap op aandelen is een vennootschap die wordt aangegaan tussen een of meer hoofdelijk (aansprakelijke) vennoten, beherende vennoten genoemd, en één of meer (stille vennoten die de hoedanigheid hebben van aandeelhouder en die slechts een bepaalde inbreng verbinden). <W 2001-01-23/30, art. 2, 005; Inwerkingtreding : 06-02-2001>

 Art. 655. Beherende vennoten in een commanditaire vennootschap op aandelen kunnen niet persoonlijk worden veroordeeld op grond van verbintenissen van de vennootschap zolang deze niet zelf is veroordeeld.

 Art. 656. De stille vennoot die voor de vennootschap tekent, anders dan bij volmacht, of wiens naam in de naam van de vennootschap voorkomt, wordt ten aanzien van derden hoofdelijk aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap.

Art. 657. De bepalingen betreffende de naamloze vennootschappen zijn mede van toepassing op de commanditaire vennootschappen op aandelen, behoudens de in dit boek voorkomende wijzigingen of deze die volgen uit boek XII.

Art. 658. De zaakvoerder-vennoot moet in de oprichtingsakte worden aangewezen. Hij is aansprakelijk als oprichter van de vennootschap.
  De zaakvoerders van de vennootschap moeten vennoten zijn en door de statuten worden aangewezen.

Art. 659. Tenzij de statuten anders bepalen, worden handelingen die de belangen van de vennootschap ten opzichte van derden betreffen of die de statuten wijzigen, door de algemene vergadering niet verricht noch bekrachtigd dan met instemming van de zaakvoerders.
  (De algemene vergadering) vertegenwoordigt de stille vennoten tegenover de zaakvoerders. <W 2001-01-23/30, art. 2, 005; Inwerkingtreding : 06-02-2001>

Art. 660. Voor zover niet anders is bepaald, eindigt de vennootschap door de dood van de zaakvoerder.
  Wanneer de statuten daarin niet anders hebben voorzien, (kan de voorzitter van de rechtbank van koophandel in geval van overlijden, wettelijke onbekwaamheid of verhindering van de zaakvoerder, op verzoek van een belanghebbende) een vennoot of enig ander persoon als bewindvoerder aanstellen, om de dringende zaken van louter beheer te verrichten totdat de algemene vergadering bijeenkomt. <W 2002-08-02/41, art. 46, 007; Inwerkingtreding : 01-09-2002>
  Binnen vijftien dagen na zijn aanstelling roept de bewindvoerder de algemene vergadering bijeen op de wijze door de statuten bepaald.
  Hij is dan niet verder aansprakelijk voor de uitvoering van zijn opdracht.