2 mei 2002: Wet betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen.

Hoofdstuk I. - Algemene bepaling.
Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Hoofdstuk II. - Wijzigingen in de wet van 27 juni 1921 waarbij aan de verenigingen zonder winstgevend doel en aan de instellingen van openbaar nut rechtspersoonlijkheid wordt verleend.

Art. 2. Het opschrift van de wet van 27 juni 1921 waarbij aan de verenigingen zonder winstgevend doel en aan de instellingen van openbaar nut rechtspersoonlijkheid wordt verleend, wordt vervangen als volgt : " Wet betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen ".

Art. 3. De Nederlandse tekst van het opschrift van titel I van dezelfde wet wordt vervangen als volgt :
  " Titel I. - Verenigingen zonder winstoogmerk ".

  Art. 4. Voor artikel 1 van dezelfde wet wordt het volgende opschrift ingevoegd :
  " Hoofdstuk I. - Belgische verenigingen zonder winstoogmerk "
......
Hoofdstuk. - Slotbepalingen.
Art. 64. ...
Art. 67. De wet van 25 oktober 1919 tot verlening van rechtspersoonlijkheid aan de internationale verenigingen met menslievend, godsdienstig, wetenschappelijk, artistiek of pedagogisch doel wordt opgeheven.

  Art. 68. In het enig artikel van de wet van 12 juli 1931 betreffende de uitbreiding tot alle rechtspersonen van het voordeel van de voorlopige aanvaarding van bij akte gedane schenkingen onder de levenden, worden de woorden " of inrichtingen van openbaar nut ", vervangen door de woorden " of stichtingen van openbaar nut ".

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt. Gegeven te Brussel, 2 mei 2002.